Становище по Наредба за целевите групи по Програма за храни 2021-2027

19.08.2021

177

На база коментари и бележки на общините, по проект на Наредбата за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, НСОРБ депозира общо становище https://www.namrb.org/normativna-uredba-2021-2027

В становището ни:

  • Изразяваме принципната подкрепа за по-добре структурираният и детайлизиран проект на нормативния акт спрямо действащия понастоящем, който  сходно на на програмен период 2014-2020, ще регламентира редът и условията за определяне на целевите групи в нарочна Наредба;
  • Като широкоспектърен оценяваме обхвата на допустимите за подпомагане целеви групи. Същевременно отбелязваме, че за всяка от тях са налични и допълнителни условия, като: лицата да са обект на социално подпомагане; за кандидата да има отказ за опускане на социално подпомагане; за лицата вече да има налична информация в базите данни, достъп до която има органа по социално подпомагане; лицата да са пенсионери. Посочваме, че от така предложеният вариант на Наредба, не става ясно, ще имат ли достъп до помощта лицата, които не са пенсионери, нямат издаден отказ за отпускане на социално подпомагане и за които не е налична информация в системите с бази данни на органа по социално подпомагане, както и по какъв ред ще кандидатстват за подкрепа те.;
  • Като силно ограничен определяме обхвата на основните целеви групи, обект на подкрепа чрез пакети хранителни продукти и хигиенни материали и топъл обяд. Причина за това, която масово се изтъква от общините, е подоходният критерий, т.е. наличието на ниски доходи.

Препоръчваме включването в Наредбата, на:

  • разпоредби, указващи приоритетността на критериите, при определянето на допълнителните целеви групи, в случаите на неразпределена и нераздадена помощ;
  • нов образец – Приложение 2: Заявление за получаване на подпомагане с храни и/или предоставяне на материална помощ.

Предлагаме:

  • На тричленни семейства да се предоставят по два пакета хранителни продукти и хигиенни материали, а многочленните семейства по три пакета;
  • Определенията на пенсионерите включени в основната целева група на топлия обяд, като „възрастни семейства“ и „самотно живеещи“ , поради ограничителния и дискриминационния им характер, да се заличат;
  • От целевите групи касаещи пенсионерите и лицата с увреждания, да отпадне подоходния критерий;
  • В целевите групи да се включат и :„лица, които поради ограничения породени от възрастта им или липсата на близки, които да ги подпомагат не са в състояние да осигурят базовите си потребности от храна“, „лица с увреждания, които нямат близки и не са обхванати от социални услуги в общността, включващи приготвянето и предоставянето на храни“; „лица и  семейства с доказана липса на доходи и/или с ниски доходи и близки, които да се грижат за тях“;
  • Да бъде разширен обхватът на целевата група на детската кухня за деца от 6-месечна до 3-годишна възраст.

НСОРБ благодари на екипите на общините, които предоставиха коментари, бележки и обосновани предложения, за формиране на общото становище по проекта на нормативния документ.