Становище на НСОРБ по ЗИД на ЗУСЕСИФ

12.01.2022

278

 

По публикувания на 13 декември 2021 г., за обществени консултации проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, (ЗУСЕСИФ), екипът на НСОРБ проведе проучване сред общините.

В резултат на предоставените от общините, коментари и бележки, Сдружението депозира становище по проекта на нормативния акт.

Принципните коментари и бележки:

  • Оценяваме като необходими, предложените изменения и допълнения в ЗУСЕСИФ, за привеждане на националното законодателство в съответствие с новоустановената европейска рамка по управление на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.;
  • Изцяло и напълно подкрепяме предложението, за продължаване прилагането на разпоредбите на Закона и спрямо Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
  • Считаме за резонно предвиденото разширяване на функциите на Комитетите за наблюдение по отделните програми, но обръщаме внимание, че не е удачно предложеното намаляване на броя на заседанията им от две на едно годишно;
  • Положително оценяваме и считаме за целесъобразна предлаганата нова регламентация на подкрепата за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) и за Интегрираното териториално развитие, чрез интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Удачна е и уредбата, безвъзмездната финансова помощ за всяко проектно предложение в изпълнение на одобрена по реда на Закона за регионалното развитие и актовете по прилагането му, концепция за ИТИ да се предоставя от ръководителя на управляващия орган на съответната програма, по която ще се финансира даден проект;
  • Несъмнено като изключително положително и необходимо, оценяваме и предвиденото намаляване на срока (от 90 на 80 дни), в който Управляващите орган извършват междинни и окончателни плащания към бенефициентите.

 

Конкретните предложения по текстовете на проекта на Закона:

  • Настояваме в Закона, да се включи отменената през 2019 г. разпоредба, съгласно която бюджетните организации, по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, се освобождават от заплащане на държавни такси при оспорване на административни актове по ЗУСЕСИФ;
  • Предлагаме да се обмисли въвеждането и на основания позволяващи едностранното прекратяване на административния договор за предоставяне на БФП и от страна на бенефициента, както и на такива по взаимно съгласие;
  • Възразяваме срещу удължаването на срока въвеждащ изключение от едноседмичния на 10 дневен такъв, в който ръководителят на управляващия орган издава решение за предоставяне на БФП, при интегрирани проектни предложения;
  • За да могат общините да се възползват от предоставените възможности в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за съответната година за намаляване на размера на наложени финансови корекции по проекти от програмен период 2014-2020, предлагаме да се редактират текстове, като корекциите се удържат само от окончателни плащания по проектите;
  • Предлагаме и включването на текст, съгласно който НСОРБ, може да участва като бенефициент и/ или партньор в изпълнението и/или управлението на проекти, с които се финансират мерки, свързани с подпомагане разширяването на капацитета на общините, за подготовка и управление на проекти, съфинансирани от ЕФ, чрез провеждане на обучения, предоставяне на експертна подкрепа, разпространение на информация и добри практики и други дейности.

Благодарим на общините, които предоставиха  коментари и бележки по проекта на нормативния акт и подкрепиха изготвянето на общото становище на Сдружението.