Становище на НСОРБ по внесените промени в Закона за личната помощ

16.11.2020

180

НСОРБ изпрати становище до Парламентарната комисия по труда, социалната и демографска политика в Народното събрание, в което се изразява принципна подкрепа за предложените изменения и допълнения в Закона за личната помощ.

Предвижданите изменения засягат в значителна степен работа на общините като основен доставчик на личната помощ. Те целят да бъде  осигурен ресурс по общинските бюджети за администриране на механизма лична помощ в размер на 3 на сто от средствата за финансиране на месечния брой часове, въз основа на предоставяните отчети в АСП, както НСОРБ предлагаше още при приемането на Закона. Предложените промени дават правна възможност на общините да  възлагат на външен доставчик самото предоставяне на услугата по реда и условията, определени в ЗСУ, а също така предвиждат и засилване на контрола за превенция на риска от злоупотреби, чрез въвеждането на ангажимент за кметовете на общини да извършват и наблюдение за качеството й и възможностите за преустановяване получаването при установени нарушения и неправомерни действия.

В становището на НСОРБ се подчертава положителната оценка на факта, че в бюджета на МТСП за 2021 г. на средства за изпълнение на Закона през 2021 г. в размер на 214,6 млн. лв., в т.ч. и дължимите на общините трансфери за администриране на механизма.

Сдружението обръща внимание, че в Законопроекта липсват важни разпоредби относно преминаването от досегашния към новия ред за ползване на механизма лична помощ за настоящите му потребители (как ще се актуализират часовете подкрепа, необходимо ли е и до кога ще се преиздават направленията по чл. 25, ал. 2 от ЗХУ и как ще се анексират сключените вече споразумения и договори и др.).

На базата на резултатите от специално проведено по темата проучване сред общините, НСОРБ предлага и конкретни редакции на определени текстове в проекта за изменение и допълнение на Закона за личната помощ.

Конкретните промени, предлагани от НСОРБ и мотивите към тях можете да видите https://www.namrb.org/zakoni