Становище на НСОРБ по публичното обсъждане на ПОС 2021-2027

02.12.2021

218

 

На база коментари и предложения на общините, по публикувания за обществено обсъждане проект на Програма „Околна среда” за периода 2021-2027 (ПОС), НСОРБ депозира общо становище. В позицията ни:

Положително оценяваме:

 • Програмната стратегия, ориентирана към постигането на цел на политиката 2 на ЕС -за по-зелената, нисковъглеродна Европа, чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска;
 • Тематичният обхват на бъдещата Програма, аналогичен на този от програмен период 2014-2020, за инвестиции в секторите на водите, отпадъците, биоразнообразието, адресирането на риска от природни бедствия и подобряването на качеството на атмосферния въздух;
 • Планираният принос към интегрираните териториални подходи- ИТИ и ВОМР;
 • Отразяването на предложението на НСОРБ и общините за включването на дейности в сектор „Отпадъци“, насочени към рекултивация на депа, повторно преработване на депонирани отпадъци или осигуряване на безопасност на съществуващи депа без увеличаване на техния капацитет.

По Приоритетите на Програмата, изразяваме следните позиции:

 1. Приоритет 1 „Води“:
 • Не подкрепяме достъпа до европейските фондове за инвестиции във ВиК-а сектора, отново да следват принципа „една обособена ВиК територия (консолидиран район) - един консолидиран ВиК оператор - едно Регионално прединвестиционно проучване - един проект“;
 • Предлагаме УО да преразгледа подхода, да обмисли и коментира евентуално асоциирано партньорство на общините при реализацията на ВиК проектите от програмен период 2021-2027.
 1. Приоритет 2 „Отпадъци“:
 • Предлагаме 3 РСУО, за регионите Варна, Елхово и Пловдив, да бъдат включени в мерките за предотвратяване и подготовка за повторна употреба, разделно събиране на отпадъците, изграждане на инсталации за рециклиране и предварително третиране и др.;
 • Считаме, че следва да се обмисли включването на мярка, насочена към общините за обезвреждане на УОЗ пестициди и залежали пестициди, намиращи се в стоманобетонни контейнери (ББ-кубове) с нарушена цялост, както и останалите количества залежали пестициди в складове и потенциално съдържащи УОЗ, които не са обезвредени по Българо-швейцарската програма. Дейността е включена в НПУО 2021 - 2028 г. ;
 • Предлагаме включване на допълнителна мярка за доизграждане на инфраструктура, свързана с управлението на битовите отпадъци на регионално ниво на управление на отпадъците за РСУО, попадащи извън обхвата на Приложения 6, 7 и 8 на НПУО 2021-2028, като се направи уточнение, че в обхвата на мярката ще попаднат само РСУО, които не са изградили/ доизградили инфраструктура, свързана с управлението на битови отпадъци.
 1. Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“.
 • Въз основа на извършени анализи на рисковете в градска среда, предлагаме да се включат мерки за адресиране на климатичните рискове, идентифицирани като най-опасни в градската среда. Примери за такива дребномащабни дейности са проекти за създаване на „синьо-зелени“ арки за прохлада в градска среда и синя и зелена акупунктура и др.;
 • Да се създаде възможност за финансиране на системи за наблюдение на микроклиматични показатели на общинско ниво, които да включват софтуер, хардуер и интерфейси с други системи, с цел да се постигне максимално автоматизирано събиране (ingestion), обработка на данни, съхранение и архивиране на данни.
 1. Приоритет 5 „Въздух“:
 • Считаме, че трябва да се задели значителен ресурс за мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление, като то не се ограничава само до еднофамилни и многофамилни жилищни сгради за единични мерки за енергия от възобновяеми източници;
 • С цел подобряване изпълнението на проектите за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво, при структурирането на бъдещата подкрепа, предлагаме да се обсъдят и потенциални възможности за реализацията й, като:
  • Крайният получател да избира инсталатор и отоплителен уред от предварително одобрен списък с допустими такива, които общината да заплаща;
  • Ваучерна схема за крайните получатели за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новите отоплителни устройства, с фиксирана номинална стойност за различните видове устройства;
  • Да се създаде единна контактна точка във всяка община по модела на „обслужването на едно гише“, за: провеждане на информационни кампании, предоставяне на информация, подаване на заявления за подмяна на отоплителни уреди, сключване на договори и др., която да се финансира от техническата помощ на Програмата;
  • Да се обмисли възможността за нормативно обвързване на помощта по програмата с енергийните помощи, с евентуално задължение за потребителите, в случай че получават такива помощи, то те да са задължени да ги ползват само са вида отопление, осигурен с европейски средства.
 • Мярката за намаляване на замърсяването на въздуха, чрез поетапно премахване на използването на лични превозни средства с високи емисии, да се разшири и за превозни средства, собственост на публични органи, като се обмисли финансиране към крайните получатели до 50% вместо заложените 30%;
 • За въвеждане на зони с ниски емисии, да се даде възможност за финансиране на системи за наблюдение, които да включват софтуер, хардуер и интерфейси с други системи с цел мониторинг на показателите за качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за шумовото замърсяване;
 • В обхвата на дейностите по мярката за справяне с вторичното разпрашаване, да се включат и „дишащи настилки“, като по този начин ще се постигне цялостно решение и за “калните петна, и синергично действие в рамките й, както адресиране на шумовото замърсяване, чрез изграждането на шумозащитни екраниращи съоръжения /противошумови бариери/ на пътни артерии с интензивен трафик в урбанизираните територии.

Екипът на НСОРБ благодари на общините, които изпратиха обосновани предложения и бележки по стратегическия документ и подпомогнаха формирането на общото становище по проекта на ПОС.

Пълният текст на становището ни можете да видите на https://www.namrb.org/operativna-programa-za-okolna-sreda