Становище на НСОРБ по промените в Закона за държавния бюджет

03.04.2020

424

Във връзка  с предстоящото разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., НСОРБ изпрати до председателя на ПК по бюджет и финанси в 44 Народно събрание следните конкретни предложения, които да бъдат предвидени в актуализирания документ:

  • Облекчен режим за предоставяне на временни безлихвени заеми;
  • Възможност за трансформиране на резерва от зимното поддържане за противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето;
  • Облекчен режим за ползване на преходните остатъци от 2017 г., 2018 г. и през 2019 г. по допълнителни целеви трансфери и/или трансфери за други целеви разходи към 31 март 2020;
  • Наличните преходни остатъци от минали години от отчисления по чл. 60, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, които са направени за битови отпадъци от общини да бъдат ползвани от общините през 2020 г. и за дейности по чл. 63 от Закона за здравето;
  • Общинските търговски дружества и предприятия да могат да кандидатстват за заеми от ББР;
  • Разходите за противоепидемичните мерки да бъдат включени в план-сметките по ТБО чрез вътрешни компенсирани промени (чл. 62, ал.3 на ЗМДТ – почистване на територии за обществено ползване).