Становище на НСОРБ по Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027

26.08.2021

201

На база коментари и предложения от общините, по текстовете на публикувания за обществено обсъждане проект на Програма Интеррег VI-A Румъния-България 2021-2027, НСОРБ депозира становище по стратегическия документ:  https://www.namrb.org/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-rumaniia-balgariia

В становището ни:

  • Изразяваме принципна подкрепа за визията на бъдещата Програма, като високо оценяваме запазването на териториалния й обхват от програмен период 2014-2020;
  • Положително оценяваме и  ориентирането на Програмата към постигането на четири от политическите цели на европейско ниво - за по-зелената, нисковъглеродната и устойчива Европа; по-добре свързаната Европа; по-социалната и по-приобщаващата Европа и Европа по-близо до гражданите си;
  • Безусловно подкрепяме планирания принос към подхода на Интегрираните териториални инвестиции, като апелираме, програмните органи в най-кратки срокове, да стартират процеса по изготвянето на изискуемата за прилагането на подхода Интегрирана териториална стратегия, включително и осигуряването на необходим финансов и административен ресурс за този процес;
  • Считаме, че предвидени неинфраструктурни мерки насочени към анализи, проучвания, стратегии, планове и др., многобройни от които са подготвени от 2007 г. насам и за съжаление останали „само на хартия“, т.е. без принос и резултат към развитието на региона, следва максимално възможно да се ограничат. Приоритет ще е удачно да се поставя на значими за региона инфраструктурни проекти водещи до социално-икономическото му развитие, каквито безспорно са инвестициите в транспортна, пътна, екологична, туристическа, образователна, социална и инфраструктура за превенция на рисковете от бедствия;
  • Настояваме сред основните целеви групи по всички приоритети да бъдат включени и местните власти;
  • По инициатива на 5 общини - Козлодуй, Мизия, Борован, Бяла Слатина и Враца, предлагаме включването на стратегически проект за изграждане на веломаршрут по протежението на т.н. „Ботев път“. Проектната идея е разработена съвместно между общините, консултирана е с румънски партньори, като концепцията й включва: модернизиране на съществуваща инфраструктура, обособяване на пунктове за къмпингуване с необходимото оборудване, създаване на места за развлечения и практикуване на различни спортове, изграждане на детски лагери и зелени класни стаи, поставяне на маркировка и възстановяване на стари паметници с историческо значение;
  • В контекста на продължаващата пандемия от Covid-19, считаме за неприемливо увеличаване на настоящото съфинансиране от 2% от страна на бенефициентите по бъдещата Програма, като настояване програмните органи да обмислят да не се изисква такова от бъдещите бенефициенти.

НСОРБ благодари на екипа на община Враца, за предложенията подпомогнали общото становище по проекта на стратегическия документ.