Становище на НСОРБ по проекта за предоставяне на средства по МВУ

19.04.2022

151

На база коментари и бележки на общините, НСОРБ депозира обобщено становище по проекта на Постановление за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

В становището ни:

 • Положително оценяваме идентичността на подходите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г. (ЕСИФ) с предложените по МВУ;
 • Считаме за неоправдани и нерезонни твърде дългите срокове на някои процедури заложени в нормативния акт, особено с оглед на над едногодишното забавяне в инвестирането на ресурса по Механизма. Пример в това отношение е периодът от връчването на оценителния доклад на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване до сключването на договор от него с краен получател, който е около 63 дни, т.е. над 2 месеца;
 • Предлагаме съществено редуциране на сроковете за:
  • Искания на разяснения по условията за получаване на средства по Механизма и отговорите им от структурата по наблюдение и докладване;
  • Оценка на проектните предложения;
  • Представянето на доказателства за съответствие с изискванията за краен получател;
  • Сключване на договор за финансиране с краен получател;
  • Провеждане на информационна кампания за потенциалните крайни получатели на средства от Механизма, от публикуването на новината за откриване на процедура.
 • Обръщаме внимание, че следва да се прецизират разпоредби свързани с изискванията един кандидат да може да депозира само един проект по дадена процедура,  както и за конкретизиране на срока за удължаване набирането на проекти, когато общият размер на заявените средства за финансиране по подадените предложения, е по-малък от бюджета на процедурата.

НСОРБ благодари на общините, които подкрепиха с коментари и бележки подготовката на общото становище! Специални благодарности на екипа на община Враца за конкретните и мотивирани предложения по проекта на нормативния акт.