Становище на НСОРБ по Наредбата за финансовите корекции

29.12.2021

195

 

НСОРБ депозира становище по публикувания за обществени консултации проект за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции.

Становището е на база обобщените коментари и бележки на общините, които напълно подкрепят проекта за изменение и допълнение на Наредбата и го оценяват като удачен и необходим за прецизиране на реда за изчисляване на финансова корекция, когато е налице неизпълнение на два или повече индикатора, заложени в договор за безвъзмездна финансова помощ.

Конкретните ни предложения по текстовете на Наредбата, са:

 

  1. В Приложение № 2 се добави текстът: „Когато изпълнението на индикаторите е над 65% - не се определя финансова корекция“. По този начин ясно и експлицитно в нормативния акт, каквато е и настоящата практика, ще се укаже случаят, в който не се налага финансова корекция;

 

  1. Считаме, че в Наредбата следва да се създаде нова разпоредба, че финансова корекция не се налага, ако неизпълнението на един или повече от индикаторите, се дължи на непредвидени обстоятелства или ако параметрите, на база на които са заложени тези индикатори са значително променени поради пазарни причини. В голяма част от случаите, неизпълнението на индикатори, като обучение на определен брой лица или провеждане на присъствено събитие/ семинар/ конференция и пр., се дължи на непредвидени обстоятелства, т.е. извънредната епидемична обстановка и въведените в следствие на същата рестрикции. Драстичното и безпрецедентно повишаване на цената на електроенергията, както и на строителните материали в последните месеци, също прави невъзможно изпълнението на конкретни индикатори, формулирани преди години при коренно различни ценови нива и друга пазарна среда. Натрупването на неблагоприятни фактори, като извънредната епидемична обстановка и рязкото увеличаване на цените на електроенергията, горивата, суровините и строителните материали поставя бенефициентите в изключително трудна пазарна среда;

 

  1. Предлагаме и още една нова разпоредба, указваща че когато индикаторът е бизнес план, който се изпълнява за определен период от време, то неизпълнението му следва да се констатира след изтичането на този период.

На база предложенията ни, разясняваме и понятията непредвидени обстоятелства и пазарни причини. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на бенефициента, като правят трудно или невъзможно изпълнението на един или повече от индикаторите, заложени в проектното предложение. „Пазарни причини“ са всяко трайно повишение с повече от 30% на електричество, вода, горива, суровини и материали, спрямо тези, заложени като параметри, на база на които са изчислени един или повече индикатори.“

 

Екипът на НСОРБ благодари на общините, които подкрепиха с коментари и бележки подготовката на общото становище! Специални благодарности на общините Иваново и Сливница за конкретните им и мотивирани предложения по проекта на Наредбата, които са отразени в становището ни.