Споразумение по следващата МФР и NextGenerationEU

11.11.2020

121

Пресцентърът на Европейската комисия (ЕК) информира https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2073, че на 10 ноември е постигнато споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС по следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 и Инструмента за възстановяване и устойчивост, който ще подкрепи реализацията на Плана на Европа ЕС Ново поколение.

След приемането му, наличният финансов ресурс по МФР и Инструмента за възстановяване, ще е в безпрецедентен до момента размер за ЕС от  1.8 трилиона евро. Акцент в него ще е създаването на по-екологична, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре пригодена към днешните и бъдещите предизвикателства Европа.

Основните елементи на споразумението:

  • МФР в размер на 1.074 трилиона евро и 750 млрд. евро за Инструмента за възстановяване и устойчивост;
  • над 50 % от ресурса ще подкрепя модернизацията на ЕС чрез политики, които включват научните изследвания и иновациите, чрез „Хоризонт Европа“; справедливия климатичен и цифров преход чрез Фонда за справедлив преход и програма „Цифрова Европа“; подготвеността, възстановяването и устойчивостта на Съюза, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, rescEU и новата здравна програма EU4Health;
  • към Политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика ще се насочи по традиция значителна финансова подкрепа;
  • 30 % от средствата ще са за борба с изменението на климата, защитата на биологичното разнообразие и равенството между половете;
  • Допълнителни 15 млрд. евро към програмите Еразъм +, Хоризонт Европа и

Таблица 1: Договорен бюджет на ЕС Ново поколение

ЕС Ново поколение, м. ноември 2020 г. в млрд. евро
 ЕС Ново поколениеОбщо с МФР
Механизъм за възстановяване и устойчивост 672.5(заеми- 360 млрд. евро, грантове- 312.5 млрд. евро)673.3(заеми- 360 млрд. евро, грантове- 313.3 млрд. евро)
ReactEU47.547.5
Хоризонт Европа580.9
InvestEU5.68.4
ОСП7.585.4
Фонд за справедлив преход1017.5
RescEU1.93.0
Общо750916

 

Таблица 2: Договорен бюджет на МФР за периода 2021-2027

МФР, милиарди евро 
 МФРЕС Ново поколениеОбщо
1.Единен пазар, иновации и дигитализация: 132.810.6143.4
2. Сближаване, устойчивост и цености377.8721.91 099.7
3. Природни ресурси и околна среда356.417.5373.9
4.Миграция и управление на границите22.7-22.7
5. Сигурност и отбрана13.2-13.2
6. Добросъседство98.4-98.4
7.Европейска публична администрация73.1-73.1
ОБЩО2 074.37501 824.3


В бюджета ще бъдат заложени гъвкави механизми за отговор на непредвидени нужди.

Ще има и ясна пътна карта за нови собствени ресурси на ЕС, за да се подпомогне погасяването на заемите. Това ще стане с корекция на механизма за въглеродните емисии, данък върху цифровите технологии, които се предвижда да се въведат най-късно до 1 януари 2023 г. През пролетта на 2021 г. Комисията ще направи преглед на схемата за търговия с емисии, включително на възможността за евентуалното разширяване на обхвата ѝ върху авиационния и морския сектор. ЕК ще предложи допълнителни нови собствени ресурси, като данък върху финансовите сделки в корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък.

За първи път ЕС ще разполага и със специален механизъм за защита на бюджета срещу нарушения на върховенството на закона. Този механизъм няма да оказва отрицателно въздействие върху крайните бенефициенти на европейското финансиране в държавите- членки.

Предстои Европейският парламент и Съветът официално да приемат Регламентите за МФР и Инструмента за възстановяване.