Списък на отхвърлените проекти по процедура „Детски кътове“ по ОП РЧР

09.02.2021

344

На https://esf.bg/ е публикуван списък на отхвърлените проекти на етапа по оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД) по процедура „Детски кътове“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Сред отхвърлените проекти са и три на общини, като основанията за недопускането им до техническа и финансова оценка са: несъответствие с изискването едно безработно лице да полага грижи за минимум 5 деца и недопустимост на партньора/ асоциирания партньор.

Кандидатите, чиито проектни предложения не са допуснати до техническа и финансова оценка, могат да подадат писмени възражения пред ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването.

Управляващият орган уведомява всички заинтересовани лица, че започва оценката на техническо и финансово качество на проектните предложения, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост.