София: Общината разширява административните услуги, предоставяни по електронен път

Над 70 административни услуги ще бъдат достъпни изцяло по електронен път в четири столични района - "Сердика", "Триадица", "Надежда" и "Банкя". През есента гражданите ще могат да използват тези услуги и в останалите 20 района на града, съобщиха от Столичната община.

Новият начин на използване на административните услуги, който не изисква от гражданите да ходят на гише, да подават и да чакат различни видове документи, е част от цялостната Стратегия за дигитална трансформация на София. Документът предстои да бъде гласуван в Столичния общински съвет.

Сред новите услуги, които ще са достъпни по електронен път, са: издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние; издаване на удостоверение за правно ограничение; отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи; припознаване на дете; комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство; издаване на удостоверение за декларирани данни; издаване на удостоверения за настойничество и попечителство, учредено по реда на чл. 155 от Семейния кодекс и по право - по чл. 173 от СК; установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение; издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти; издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи; издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство; допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове; издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии; издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти; издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост; вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър.

От 2021 г. се очаква да бъде въведена и централизирана система за класиране и записване в първи клас. Тя предвижда родителите да могат да се запознаят с училищата, критериите за прием, да подадат документи и да запишат детето си изцяло онлайн.