Сливен е домакин на 10-та Национална среща на главните архитекти на общините

29.04.2022

220

Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, организирана от НСОРБ-Актив, се проведе от 27 до 29  април 2022 г. в община Сливен. Събитието събра над 100 участника от 60 общини, сред които заместник-кметове, главни архитекти, експерти по устройствено планиране и управление на общинската собственост, общински съветници. Основни актуални теми в дискусиите бяха публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, възможностите за дигитализация на инвестиционния процес и за финансиране на общинските инвестиционни проекти с национални средства и средства от ЕС и НПВУ.

Домакините от Община Сливен бяха подготвили опознавателна обиколка за участниците в събитието, на която се представиха значими архитектурни и културни обекти на територията на града, както и се презентираха реализирани благоустройствени и инфраструктурни проекти. Заместник-кметовете по икономическо развитие - Стоян Марков и устройство на територията - Камен Костов поздравиха участниците името на кмета на общината Стефан Радев и пожелаха успех на форума. Пред професионалната общност беше представен и новият главен архитект на Община Сливен – Виктор Дойчинов.

„Сверяването на часовниците за предизвикателствата и възможните решения в работата ни е задължително. Споделянето на проблемите по време на ежегодните срещи на общинските архитекти винаги водят до предложения в законодателни промени“, каза при откриването на срещата арх. Здравко Здравков – председател на ПК по устройство на територията и недвижимо културно-историческо наследство и главен архитект на Столична община.

Арх. Здравков модерира първата Пленарна сесия, фокусирана върху краткосрочните и дългосрочните промени в законодателството, свързано с устройство на територията, дигитализацията на инвестиционния процес и възможностите за финансиране на общинските проекти.  В рамките на сесията бяха обсъдени и проблемите на общините с намирането на подходящи кадри с професионално образование, както и конкретни предизвикателства в прилагането на ЗУТ.

 „Срещата на архитектите от общините е лична кауза както за мен, така и за екипа на НСОРБ-Актив, защото поставихме началото й точно преди десет години в Община Велико Търново и я направихме задължително събитие в общинските календари“, заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева по време на пленарната сесия. Тя представи специфични акценти при изпълнението на общинските проекти в рамките на предстоящия програмен период, като обърна внимание на Регламентът на ЕС за таксономията „Не нанасяйте значителна вреда“ и инициативата „Нов европейски Баухаус“.

Дискутираха се и възможните проекти за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост:

  • По Стълб 1 „Иновативна България“: 4 общински инвестиции на стойност 1.54 млрд. лв., включващи СМР, ремонт и модернизация на образователната инфраструктура, изграждане на младежки центрове, обособяване на STEM центрове към образователната инфраструктура, развитие на индустриални зони и паркове с инвестиционен интерес;
  • Стълб 2 „Зелена България“: 4 общински инвестиции, на стойност 2.26 млрд. лв., включващи енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, фотоволтаична инфраструктура, обновяване на осветлението;
  • Стълб 3 „Свързана България“: 3 общински инвестиции на стойност 710.47 млн. лв., включващи градска мобилност и ВиК инфраструктура;
  • Стълб 4 „Справедлива България“: 10 общински инвестиции, на стойност 1.51 млрд. лв., включващи изграждане на социални услуги за резидентна грижа, модернизиране на лечебни заведения за болнична помощ, дигитализация на здравната помощ; единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

Изпълнителният директор покани участващите в рамките на събитието да дискутират публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, както и да изпратят своите коментари и бележки до НСОРБ за съставяне на обобщено становище от страна на Сдружението. В заключение тя обърна внимание на тенденцията за обособяването на фотоволтаични паркове върху атрактивна за земеделски инвестиции земя и апелира за обмислена от гледна точка на обществения интерес енергийна диверсификация.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов взе участие в срещата, като представи пред участниците краткосрочните и средносрочните мерки във визията на МРРБ за промените по ЗУТ, насочени към намирането на баланс и справедливост за всички страни в инвестиционния процес. Сериозно внимание ведомството отделя и на необходимостта от  дигитализация на процесите в сферата на строителството.

„Работата ми като главен архитект в община Елин Пелин ми показа, че обществото не разбира ролята на тази длъжност“ Той изрази надежда предстоящите нормативни промени по ЗУТ да допринесат и за повишаване на достойнството на тази професия. От името на министър Гроздан Караджов  арх. Аспарухов поздравяви участващите в събитието и ги уверявам, че в МРРБ се тонася със сериозно разбиране към проблемите и предизвикателствата пред главните архитекти и тяхната отговорност за перспективното развитие на населените места.

Арх. Аспарухов отговори и на конкретни въпроси по обявения за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и участва в последвалата дискусия, заедно с арх.Деляна Панайотова – заместник-началник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК)  и представители на Дирекцията.

Министърът коментира също промените в Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, целящи намаляване на административната тежест, освобождаване на главните архитекти от несвойствени функции и въвеждане на по-високи отговорности на проектантите и на лицата, извършващи оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняващи строителен надзор. Със законопроекта се предвиждат и изменения, даващи възможност на органите на ДНСК да упражняват по-ефективен контрол върху дейността на общинските администрации в областта на строителния контрол, в това число и чрез налагане на санкции за неизпълнение в срок на дадени от органите на ДНСК указания.

Участниците коментираха актуални въпроси и казуси, свързани с кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции с началниците на Службите по геодезия, картография и кадастър на Бургас - инж.Светла Кутлева и на Сливен – инж.Теодора Балулова.

В дискусионния форум, посветен на темата за устойчиво развитие и управление на културно-историческото наследство, арх. Десислава Димитрова – Маринова от Камарата на архитектите в България (КАБ) презентира пилотния проект за основаване на Професионална школа за архитектурно-строителна реставрация на територията на Община Брацигово. Обсъдиха се и възможностите за подобряване на процесите по опазване на недвижимото културно наследство и взаимодействие между Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и местните администрации с дирекора на института - арх. Петър Петров. Коментираха се основните проблеми, възпрепятстващи ефективното опазване на недвижимите културни ценности (НКЦ) като липса на експерти в отговорните административни структури, както и неактуалност на списъците на НКЦ от местно, за сведение и ансамблово значение, които реално възпрепятстват и функционирането на 6-те общински звена по чл. 17 от Закона за културното наследство.

В заключителния панел присъстващите на срещата дискутираха със съдия Галина Солакова от Върховния административен съд (ВАС) конкретни примери и предизвикателства от общините по прилагането на ЗУТ.

Юбилейната десета среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се провежда с подкрепата на Община Сливен, ESRI Bulgaria, Advance International, Semmelrock и Novatel.