Шесто заседание на групата по Подготовка на новите Програми за развитие на човешките ресурси и храните за програмен период 2021-2027

25.09.2020

167

 

На 25 септември се проведе шестото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за подготовка на Програмите за развитие на човешките ресурси (П РЧР) и Храни за програмен период 2021-2027 г.

В онлайн срещата, участва титулярният представител на НСОРБ в групата, Веселка Иванова, началник отдел в Сдружението.

Групата с пълен консенсус одобри изпращането на вторите работни варианти на програмите за неформални консултации с Европейската комисия. Те са в почти финален вид, актуализирани, като отразяват и получени коментари и бележки от Комисията по първите варианти на двете програми, настоящата социално-икономическа обстановка в страната и решенията на Съвета на ЕС по Многогодишната финансова рамка за следващия програмен период.

Програмата за развитие на човешките ресурси за програмен период 2021-2027:

Вторият работен вариант на П РЧР, е допълнен с научените уроци от пандемията предизвикана от Covid-19; междувременно предприети мерки на национално ниво за адресиране на нарастващата безработица, бъдещия принос на програмата към препоръките от Доклада на ЕК за 2020 г.; надграждането с мерки на настоящата ОП РЧР и др. По териториалния й приоритет, който ще се реализира чрез Интегрирани териториални концепции, е добавена нова дейност за подкрепа за преодоляване на стереотипите чрез промотиране на добри примери и практики за социално-икономическа интеграция в обществото. Друга нова дейност е тази за модернизацията на системите за социална закрила. Остойностен е и бюджета на програмата, който се очаква да е както следва:

ПриоритетПринос на ЕС (евро)Национален принос(евро)Общо (евро)
П 1 Насърчаване на заетостта и развитието на умения963 623 905204 0611 5321 167 685 437
П 2 Социално включване и равни възможности452 670 09595 859 550548 529 645
П 3 Териториални инвестиции157 366 00027 770 471185 136 471
Техническа помощ39 570 0006 982 94146 552 941
Общо1 613 230 000334 674 4941 947 904 494

 

Бюджетът на П РЧР е с над 61% по-висок от този на настоящата програма за периода 2014-2020 г.

В програмата е заделен нарочен ресурс от около 500 млн. лв. за дигитални умения. 600 млн. лв. са средствата за меки мерки за деинституционализацията на възрастните хора, които ще допълват инфраструктурни интервенции по бъдещата Програма за развитие на регионите и Националния план за възстановяване и устойчивост. Планира се 14% от ресурса на П РЧР да е за Югозападния регион, който вече не е сред най-слабо развитите в ЕС, а е класифициран като „регион в преход“.

Проекта на програмата не съдържа за разлика от предходните две програми за човешки ресурси, мерки за транснационално сътрудничество, т.като се предвижда същите да са под формата на програма директно изпълнявана от Комисията.

 Програмата за храните за програмен период 2021-2027:

Втората версия на Програмата за храните, съдържа нова информация за очаквания брой  лица обект на подпомагане  - повече от 50 000 лица за подкрепа с топъл обяд, около 10 000 деца подкрепени с пакети за новородени и толкова с детска кухня. Планираната ставка от 2.8 лв. за топъл обяд се обвързва с тази от настоящата Целева програма изпълнявана със средства от националния бюджет от 2.5 лв.

НСОРБ подкрепи новия вариант на П РЧР, а по този по Програмата за храните депозира писмени бележки, които може  да видите на: https://www.namrb.org/operativna-programa-za-chrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane . Коментарите ни са за по- добре структуриране и обосноваване на програмната стратегия. За да се отговори на коментарите на ЕК, относно причините поради които общините са единствен бенефициент по мярката за топлия обяд, предлагаме да се посочи, че: „Приготвянето и доставката на храна за уязвими групи от населението, е традиционна, разпознаваема и ползваща се с голямо доверие от страна на потребителите услуга на домашния социален патронаж, реализиращата се от общините от края на 60-те години на миналия век. Същата е нормативно регламентирана с Постановление на Министерския съвет през 1975 г. като институционална форма за обществено обслужване на възрастни хора и инвалиди. Общините притежават над 60 годишен опит в подпомагането с топла храна, приготвена при съблюдаването на всички изискуеми хигиенни условия и на тези за балансирано и здравословно хранене. Те са и единствените бенефициенти, които освен, че гарантират пълен национален обхват на подкрепата с топъл обяд, могат да допълнят същата и с най- много съпътстващи го мерки, т.като са най-големият доставчик на социални услуги, в допълнение към предоставяните образователни, здравни, административни и услуги по заетост.“ Възразяваме с аргументи и срещу намаляването на ставката на топлия обяд.

Предложените от нас допълнения касаещи определянето на общините за единствени бенефициенти за топлия обяд, ще се отразят в проекта на Програмата. С мотив, че  безпрецедентната епидемична ситуация и произтичащите от нея социални и икономически трусове, могат да доведат и до увеличаване на цената на топлия обяд и на повече от 3.20 лв., не са приеха предложенията ни ставката за топлия обяд, да не се обвързва с тази от 2.5 лв. по Целевата програма за топлия обяд . УО ни информира и, че наблюдава тенденциите в стойността на разхода за топъл обяд, включително  влиянието на намаленият размер на ДДС  и  стойността на реално отчитаните от общините разходи за идентична дейност, която се изпълнява в момента. Въз основа на тези наблюдения, ще бъде извършен анализ и ще се определи съответна стойност на разхода, без това да компрометира изискванията към качеството на приготвяната храна.

Преди одобряването на проектите на двете програми, членовете на ТРГ дискутираха предложения за прехвърляне от бъдещата П РЧР на мерките насочени към повишаването на конкурентоспособността на икономиката към други програми и възможността за подпомагане, както с пресни меса, риба, плодове и зеленчуци, така и с ваучери по Програмата за храните. Коментира се и необходимостта от общи насоки от страна на ЦКЗ по структуриране приноса на отделните програми към бъдещия интегриран териториален подход (отделни приоритети или в рамките на другите в обхвата на програмите) и за изчисляването на нормативно определения им принос от 10% от бюджета им към подхода (с или без средствата за техническа помощ).

По проекта на П РЧР през следващата седмица започват серия от консултации със заинтересовани страни. Отделно одобреният от ТРГ проект на програма ще бъде публикуван и за публично обсъждане.