Северозападна България с допълнителен евроресурс през следващия програмен период

18.09.2020

268

 

На проведените от НСОРБ областни заседания за избор на представителите на общините от Северозападния район за планиране (СЗР) в Регионалния съвет за развитие (РСР), заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи бъдещата Програма за развитие на регионите (ПРР) и ролята на Съветите при реализацията й

От изказването на заместник-министъра на проведената среща с представителите на общините от СЗР стана ясно, че през новия програмен период към Северозападния регион, ще се насочи допълнителен европейски ресурс. Целта е това да подкрепи развитието му, за да може той да се изравни по икономически и демографски показатели с южните райони на страната. Голямата задача за постигане пред Северозапада с подкрепата на евросредствата и новия териториален подход за управлението им до 2027 г., очертана от Николова, е подобряване качеството и стандарта на живот, за да могат гражданите да останат в региона си или напусналите го да се завърнат.

Видин и Плевен ще се обект на подкрепа по подхода (оста)за градско развитие по ПРР за периода 2021-2027. Те ще разполагат с нарочен бюджет, 30% от който ще следва да се разходва за съвместни проекти с други общини, бизнес, НПО сектор и други партньори от СЗР. Общините Враца, Монтана, Лом, Ловеч и Троян, ще получат също свои бюджет от ПРР по подхода за териториално развитие. Останалите малки общини ще могат да участват в интегрирания териториален подход чрез принос към него от страна на бъдещия Стратегически план за развитие на селските райони за периода 2021-2027. Те ще имат и отделна подкрепа от Плана, както и такива в рамките на подхода Лидер. В допълнение, местните власти от Северозапада ще имат и достъп до ресурсите на Програмите за морско дело и рибарство и за трансгранично сътрудничество с Румъния и Сърбия.

За подкрепа дейността на Регионалните съвети за развитие, министерството планира до края на месеца да създаде нарочно Звено за координация. Всички отворени въпроси ще могат да се задават към него. Ще има и Информационна платформа за регионално развитие, в помощ на Съветите, с данни за инвестиционни намерения и проекти на общините, независимо от източника им на финансиране.

В последвалата дискусия, в която по покана на НСОРБ участваха и областни управители от СЗР, се коментира необходимостта от междуобщинска координация при планирането на бъдещи инвестиции и проекти в Плановете за интегрирано развитие на общините за следващия програмен период. За да се подпомогне този процес, областният управител на Враца Малина Николова предложи и пое инициатива това да се осъществи в рамките на Областния съвет за развитие.

Презентацията на замесник-министър Николова можете да намерите на: https://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan?&pg=2

Изпълнителният директор на ФЛАГ Надя Данкинова представи най-новата инициатива на фонда-Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие.

Платформата ще подкрепя инвестиции за градско възстановяване и рехабилитация по допълващ начин към Фондовете за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж” под формата на дългосрочни инвестиционни заеми на преференциална цена.

Повече информация на обновения интернет сайт на Фонд Флаг на https://www.flag-bg.com/?cid=15