Руен: препоръка към личните лекари и стоматолози

 В заповедта на кмета на община Руен Исмаил Осман се препоръчва на личните лекари и стоматолозите да организират реда, по който ще извършват прегледите с цел недопускане на струпване на много хора на едно място. При нужда, да поискат съдействие от кметовете на населените места, където водят практика.
Общината забрани и традиционните пазари.