РСР на СЗР обсъди екологичната оценка на Интегрираната териториална стратегия

12.02.2021

128

На 12 февруари, председателят на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападния район, Калин Каменов, кмет на община Враца, както и кметове на други общини от региона и представителите на НСОРБ в Съвета, участваха в представянето на Доклада за екологичната оценка на Интегрираната териториална стратегия за развитие.

Според изискванията на Закона за регионалното развитие, за всеки от шестте региона за планиране от ниво 2, се разработва Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР). Тя определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране, в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона.

Становището по екологична оценка е задължително условие за последващото одобряване на ИТСР, като се очаква процеса по общественото му консултиране да приключи към края на м. март. След това се планира първо през м. април, РСР да одобри проекта на ИТСР на Северозападния регион (СЗР), а в последствие същият да се приеме и с решение на Министерския съвет.

Приетата визия, която определя рамката за реализация на ИТСР на района за планиране, е Северозападният регион да преодолее същественото социалноикономическо изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми, чрез подходящи инвестиции в свързваща инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, създаващи предпоставки за догонващо развитие в национален и европейски мащаб.

Стратегията съдържа 3 стратегически приоритета за: Ускоряване на растежа на регионалната икономика; Запазване и развитие на човешкия капитал и Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата.

Според представения пред РСР Доклад за екологична оценка, предвидените дейности в обхвата на ИТСР ще се изпълняват предимно в градските ареали на територията на СЗР, с което няма вероятност да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

Заложените за изграждане в ИТСР на СЗР нови международни пътища и тези свързващи отделните му области, се очаква да имат временно въздействие върху замърсяването на околната среда, най-вече по време на строителството им. За всеки отделен транспортен проект ще се подготвя детайлна оценка за въздействието му върху околната среда.

Коментари и становища по доклада за екологична оценка, който е публикуван на https://www.mrrb.bg/bg/szr-doklad-za-ekologichna-ocenka/  може да бъдат представяни  в следващите 3 седмици  на официалния адрес на МРРБ, както и на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg