Резултати от заседанието на КН на Програмата за сътрудничество с Румъния

16.12.2020

135

На 15 декември 2020 г., се проведе 12-ото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програма Интеррег V-A Румъния-България. НСОРБ се представлява на заседанието от кмета на Свищов, Генчо Генчев.

Фокус в дискусиите на Комитета, бе изпълнението на програмата през настоящата година и предизвикателствата, в резултат на пандемията от COVID-19.

Съгласно данните представени от програмните органи, през 2020 г. е финализиран процеса на договаряне.  172 проекта, на обща стойност над 275 млн. евро, са финансирани от програмата.

Също така, през 2020 г. Програмата има и пряк принос към мерки адресиращи последиците от пандемията, чрез финансирането на проекти, чиято основна цел е:

  • Интервенции в здравния сектор, включително оборудване на болниците в граничния регион;
  • Намаляване на рисковете при извънредни ситуации;
  • Разработване на интегрирани туристически продукти- област, сериозно засегната от настоящата пандемия.

Положително е оценен и факта,че в контекста на пандемията от COVID-19, програмните структури и бенефициентите на програмата, са  положили значителни усилия, в резултат на които планираният за усвояване ресурс за 2020 г. от 34 млн. евро, е надвишен.

От всички 67 проекта в изпълнение, само по 3 са спрени дейности поради пандемията.

Комитетът за наблюдение одобри и комуникационните дейности, които ще се извършват през следващата година от програмните органи.