Резултати от заседанието на КН на ОПРР

03.12.2021

232

На 2 декември, се проведе заседание на Комитетa за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР). От страна на НСОРБ, в дейността на Комитета участва Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Сдружението.

Членовете на Комитета разгледаха изпълнението на ОПРР, като съгласно предоставената им информация:  

 • Обявените процедури за предоставяне на БФП са 24, на стойност 3.14 млрд. лв. или 100% от бюджета на Програмата;
 • Сключени са 756 договора на стойност 2.97 млрд. лв. или 94.33% от бюджета на Програмата;
 • В периода 12.01.2020 г. – 02.12.2021 г. са сключени 30 договора на стойност 72.7 млн. лв. или 2.31% от бюджета на Програмата;
 • Приключили са 450 проекта, 306 договора са в процес на изпълнение;
 • До момента са реализирани 76 проекта за образователна инфраструктура и 210 за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради. Завършените проекти за градска среда в големите общини на страната са 37, а за подпомагане на процеса на деинституционализация на деца и възрастни – 55. За обновяване и модернизация на пътна инфраструктура са финализирани 22 договора;
 • По допълнителната приоритетна ос за подкрепа за здравната система за справяне с кризи, която с бюджет от 129.3 млн. лв. и конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването, са подадени две проектни предложения, които са в процес на оценка;
 • Прогнозира се спестен ресурс от 40 866 605.35 лв., в т. ч. 22 283 780.68 лв. от приключили договори за БФП и 18 582 824.67 лв. от  финансови корекции;
 • Нередности и финансови корекции: сигнали за нередности- 1 893 бр.; установени нередности – 1 521 бр.; стойност на наложените финансови корекции - 134 572 992.47 лв.; размер на възстановени на УО финансовите корекции - 7 006 915.55 лв. Към края на м. ноември 2021 г. са регистрирани  935 съдебни административни производства против актове, издадени от РУО. С окончателно влязло в сила Решение на съда са завършили 814 броя съдебни производства, в 719 от които е отсъдено в полза на МРРБ, 94 са загубените от УО дела, 9 от които са за отказ на верификация и плащане;
 • Забавеният темп на възстановяване на разходите по Приоритета за туризъм (ПО 6), УО обяснява с по-късното структуриране на финансовия инструмент, и на специфичните клаузи, които са заложени в договорите за БФП касаещи възстановяването на разходите на бенефициентите. УО търси решение за оптимизиране на процедурата по разплащанията.

В дискусията по изпълнението на ОПРР, от страна на общините Силвия Георгиева, отбеляза че се констатира напредък в разплащанията, който в известна степен компенсира изоставанията, включително тези в резултат на продължителната липса на ръководител на УО.

Георгиева запозна Комитета с проблем, за който НСОРБ е уведомил УО. Той касае трудности при изпълнението на инфраструктурните инвестиции в общините и се дължи на сериозния ръст на цените в строителството, както на строителните материали, така и на разходите за труд.

Остойностяването на разходите за строителство по общинските проекти е извършено преди няколко години, при което по няколкократно обявени процедури за избор на строители, няма кандидати или избрани изпълнители отказват да сключат договори. Проблеми се констатират и при обекти в реализация, като изпълнителите с много усилия и за да запазят репутацията си работят с 0% печалба или в повечето случаи на загуба.

Резултатите от нарочно проучване по темата, организирано от НСОРБ и Камарата на строителите, в което са се включили над 120 общини показва, че разликата в планираните разходи за СМР (в лв. без ДДС) и реално необходимите за осъществяване на строителството, е средно между 30-40%.  Конкретно за ОПРР, 21 общини са подали информация за проблеми свързани със завишаването на цените за строителство по общо 43 техни проекта. Проблемните проекти са в обхвата на Оси 1, 2, 3 и 6, като общата стойност на недостига за реализацията на СМР (след избрани изпълнители), възлиза на 36 млн. лв. без ДДС или 43 млн. лв. с ДДС.

За да реализират проектите си и да избегнат финансови санкции от неизпълнението им, общините са принудени да ги дофинансират, което не винаги е възможно, поради множество причини.

До момента, хоризонтален и законосъобразен подход за решаването на проблема няма, като НСОРБ предлага членовете на Комитета заедно да обмислят адресирането му, т.като остават точно 2 години до края на допустимостта на разходите по Програмата - 31.12.2023 г.

Възможен вариант, който НСОРБ предлага е да се приложи индивидуален и гъвкав подход към рисковите проекти заради ръста на цените в строителството. Би могло да се вземе и управленско решение, за бързият им преглед. След това УО съвместно с общините, да търси ресурс за тях.

 

Комитетът прие 2 предложения за промени в подхода по реализацията на ОПРР. Те касаят:

 • Пренасочване на неангажиран ресурс от финансовия инструмент от Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ към Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Свободният заемен лимит от финансовия инструмент е 69.8 млн. лв., като същият ще се разпредели, както следва:

-     7 620 652 лв. от ПО 6 на ФГР-София към ПО1 на ФГР-София;

-     30 442 513 лв. от ПО 6 на ФГР-Юг към ПО1 на ФГР-Юг;

-     31 765 581 лв. от ПО 6 на ФГР-Север към ПО1 на ФГР-Север.

Предвижда се прехвърлените средства да бъдат насочени към проекти в направленията „градско развитие“ и „зони с потенциал за икономическо развитие“.

 • Прехвърляне на спестен ресурс от ПО3, ПО5, ПО6 и ПО8 за увеличаване на бюджета на ПО2, до размера на необходимото финансиране, съгласно готовността за изпълнение на проектни предложения от резервния списък по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“.

Пред членовете на Комитета, бе представен и напредъка по подготовката на Програма за развитие на регионите за програмен период 2021-2027. За успешният й старт и прилагането на интегрираното териториално развитие, се предвиждат промени в нормативната уредба- ЗУСЕСИФ, ЗРР, чрез които ще се определят правилата по селекцията и изпълнението на концепциите за ИТИ. УО подготвя и редица вътрешни документи и материали. Очаква се в края на 1-то тримесечие на 2022 г. Програмата да бъде официално депозирана пред Европейската комисия за одобряването й, като след средата на годината стартира и изпълнението й.