Резултати от заседанието на КН на ОПДУ

24.11.2021

91

 

На 18 ноември 2021 г., се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Добро управление”  (ОПДУ) https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8853. На заседанието, НСОРБ се представлява от заместник-представителя си в КН, ръководител екип в Сдружението.

Напредъкът по реализацията на ОПДУ: До средата на ноември, по ОПДУ са отворени 64 процедури за кандидатстване на обща стойност 703 млн. лв. или 128.2 % от бюджета на програмата. Към 11 ноември договорените средства възлизат на над 460.6 млн. лв. или 86% от финансовия план на ОПДУ.

Членовете КН съгласуваха Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2022 г., по която се планира обявяването на една процедура – „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“ с директен бенефициент Националния статистически институт.

Бенефициенти по програмата, направиха демонстрации в реално време на разработените по проектите им е-системи и платформи.

България е петата страна в света и единствената в Европейския съюз, която предлага услугата издаване на електронен апостил на образователен документ. Иновацията е благодарение свързването на всички документи, намиращи се регистрите за средно образование (от 2007 г.) и за висше образование (от 2012 г.), които са сканирани и се съхраняват в електронен вид. Процедурата е изцяло дигитализирана от подаването на заявката, през заплащането на услугата до получаването на заверените документи и е достъпна от 15 юни 2020 г. на  https://apostille.bg/ . До момента са издадени над 2 671 електронни апостила – както за заверка на образователни документи за кандидатстване на български граждани в чужди висши училища, така и за легализиране на дипломите на чужди граждани, завършили образованието си в България.

Демострация в реално време бе представена и на една от електронните услуги в системата на Автомобилна администрация -https://rta.government.bg/e-services-web/login)   -  издаване на карта за дигитални тахографи. По проекта по ОПДУ е надграден електронния регистър за техническа изправност на автомобилите, също така той включва и оборудването на инспекторските екипи на "Автомобилна администрация" с таблети, принтери и камери, което позволява в реално време да се проверява наличната информация за превозните средства, водачите и превозвачите в националните и европейските регистри. От всичките 84 административни услуги в агенцията, 64 са електронни.

Представен бе и проект за изграждането на нови услуги на НАП. Направена бе демонстрация в реално време на функционалностите по подаване на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и на предоставянето на справки за задълженията и възможностите на виртуалния ПОС на НАП.

Държавната агенция „Електронно управление“ представи проекта за Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕПДЕАУ). Целта му е  да се създадат условия за гражданите от една централна входна точка, по един и същи начин, с едни и същи средства, по всяко време от всяка точка на страната, да имат възможност да взаимодействат по електронен път с административните структури. На портала към момента са публикувани 813 електронни административни услуги и са присъединени 465 администрации. Заявените електронни административни услуги, до момента са над 67 914.

В Системата за сигурно електронно връчване, са регистрирани 154 770 потребители, като 137 964 от тях са физически лица, а 1 670 са административни органи, от които 300 общински и районни администрации. Обменените съобщения, чрез системата са общо 1 346 208, като в последните 30 дни са 90 106.

Повече за това как да контактуваме с администрацията дистанционно може да видите във филмчето.