Резултати от заседанието на КН на ОП РЧР

25.11.2021

223

 

Днес 25 ноември, се проведе онлайн заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР). НСОРБ се представляваше на продължилия почти 4 часа форум от г-н Георги Димитров, кмет на община Карнобат и член на УС на НСОРБ, както и от началник отдел в Сдружението.

При откриването на заседанието, заместник- министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, акцентира върху водещата роля на Програмата за адресирането на кризата породена от Covid-19. Със съвместни усилия, по Програмата са създадени възможности за подкрепа достъпа до пазара на труда и за социално включване. Една от най-ефективните и търсени мерки, в периода на пандемията, която покрива цялата страна и се реализира благодарение на общините, е патронажната грижа. Чрез нея стотици хиляди наши съграждани са получили и получават нужни им почасови интегрирани социално-здравни услуги.

От страна на Европейската комисия (ЕК) г-н Йерун Юте, началник на отдел B/5 „Румъния, България”, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване”, също подчерта съществената роля на ОП РЧР за адресиране на непосредствените последици от пандемията и много доброто изпълнение на Програмата. Благодарности от ЕК, бяха поднесени на Управляващия орган и бенефициентите по Програмата- социално-икономическите партньори, НПО сектора и местните власти- които в много трудни условия в последната година, реализират проектите си и подкрепят множество хора при достъпа им до пазара на труда, запазването на заетостта и предоставянето на социални услуги. Юте информира и за необходимостта от предприемането на по-решителни действия от страната ни по предизвикателствата, пред които сме изправени в сферите на пазара на труда и социалното включване, включително и към други свързани с ниския процент на ваксинирани граждани, свободата на медиите и словото. България е сред първите страни-членки, които са провели преговори, заявили средства  и насочили същите към мерки за борба с коронавируса по инструмента React-EU за 2021 г. Европейската комисия, вече е обявила разпределението на средствата за 2022 г. по инструмента, като за България те са около 139 млн. евро - https://www.namrb.org/razpredelenie-na-sredstvata-za-2022-g-po-react-eu . За насочването им към последващи мерки, е важно бързо да се предриемат действия.  Такива са в ход, информира заместник-министърът на труда и социалната политика, в т.ч. са заявени и 26 млн. лв. за продължаването на подкрепата с топъл обяд по Програмата за храни, с които общинските проекти по нея ще бъдат удължени до м. юни 2022 г.

Членовете на Комитета се запознаха с текущото изпълнение на ОП РЧР и мерките за борба с последиците от пандемията COVID-19. През годината е осъществено 5-то поред измениение на Програмата, като към бюджета й е добавен ресурс от 340 млн. лв. от алокацията за 2021 г. по инструмента React-EU. Допълнителните средства са програмирани в нова приоритетна ос 6, като с това бюджетът на ОП РЧР възлиза на над 2.611 млрд. лв. По програмата са обявени 217 процедури за набиране на проекти за над 3 102 млн. лв., представляващи около 119% от бюджета й. Сключени са 4 108 договора за безвъзмездна помощ на стойност над 2 603 млн. лв. Разплатените средства са почти 2 070 млн. лв.  Близо 280 хил. лица участват в мерки по Програмата, от тях 102  хил. лица са включени в заетост, 7 400 са децата и младежите участващи в мерки по деинституционализация, над 110 хиляди са възрастните и хората от уязвими групи, на които се предоставят социални услуги, децата включени в мерки за ранно детско развитие са над 49 хиляди. По подхода ВОМР са сключени 307 договора за 40.3 млн. лв., по общо обявени 177 процедури за подбор на проекти.

Сред мерките за борба с COVID-19, е процедура “Патронажна грижа +”. По нея са сключени договори с 211 общини на стойност 71.69 млн. лв., които предоставят подкрепа на 45 095 потребители и на 14 994 служители в социалните услуги държавно делегирана дейност. С оставащият до 85 млн.лв. ресурс, който представлява общия бюджет на процедурата и е обособен в отделен Компонент, общините ще имат възможност с 6 месеца да удължат предоставянето на услугите.

За промотиране на програмата е организирана Национална кампания “Влез в мрежата”, разпространен е и е-книга “Гласовете на нашето мълчание”, която представя житейските истории на хора, подкрепяни от социални и здравни услуги, финансирани от ОП РЧР.

Комитетът разгледа и резултатите от оценките на мерките за насърчаване на социалната икономика, финансирани от ОПРЧР 2007-2013 и ОПРЧР 2014-2020, както и на мерките за подкрепа на безработни и неактивни лица по ОПРЧР 2014-2020. На европейско ниво се очаква през м. декември приемането на План за социалната икономика. Целта му е развитие на социалните предприятия, които на ниво ЕС създават заетост от 6% или подсигуряват работа на над 14 млн. души.

В ход е и активната подготовка на Програмата за развитие на човешките ресурси за програмен период 2021-2027 (ПРЧР). Тя ще е с бюджет от около 3.85 млрд. лв. и 4 основни приоритета, както следва:

  • Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“: бюджет от 1.65 млрд. лв. за подкрепа за: подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране за всички лица, търсещи работа; модернизиране на институциите и службите, занимаващи се с пазара на труда; насърчаване на балансирано участие на половете на пазара на труда; насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените; активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве и насърчаване на ученето през целия живот;
  • Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“: бюджет от 1.36 млрд. лв. за подкрепа за: активно приобщаване; насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите; подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи;
  • Приоритет 3 „Насърчаване на младежката заетост“: подкрепа за подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки за активизиране за младите хора, с бюджет от 683 млн. лв.;
  • Приоритет 4 „Социални иновации“: подкрепа за изграждането на капацитет за социални иновации, с бюджет от 20 млн. лв.

ПРЧР ще подкрепя и изпълнението на Интегрираните териториални инвестиции. За ВОМР са заделени 2 % от бюджета на програмата. Основните фокуси на подкрепа са, за: осигуряване достъп до заетост на неактивни и търсещи работа лица, социална икономика и мерки за предприемачество; активното стареене и активирането на възрастните хора. Допустима за финансиране в рамките на подхода ВОМР ще е и социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите.

Пред Комитета бяха представени и реформите и инвестициите в социалната сфера и в сферата на заетостта, включени в официално депозираният пред ЕК План за възстановяване и заетост - https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-r-balgariia . Агенцията по заетостта и Асоциацията на индустриалния капитал в България, презентираха резултатите от проекти реализирани по Програмата насочени към запазването на заетостта по време на пандемията от Covid-19 и недекларираната заетост.  

Планира се следващото заседание на Комитета, да е присъствено, през м. май 2022 г.