Резюме на работен вариант на Програмата за транспортна свързаност за програмен период 2021-2027

16.02.2021

106

На https://www.namrb.org/operativna-programa-za-transportna-svarzanost  е публикувано подготвено от екипа на НСОРБ, резюме на работния проект на Програмата за транспортна свързаност за периода 2021-2027 г.
Резюмето е на база вариант на Програмата към м. февруари 2021 г., публикуван на https://www.eufunds.bg/bg/optti/term/393

И през програмен период 2021-2027, инвестициите по Програмата за транспортна свързаност, ще се концентрират върху завършването на приоритетните железопътни и пътни направления, както и за насърчаване на мултимодалния транспорт посредством подобряване на връзките между отделните видове транспорт. Програмата ще допринася и за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, за намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, както и за подобряване на безопасността на транспорта и по специално пътната безопасност.

Предвижда се програмата да има 4 приоритета, за развитие на железопътната инфраструктура и пътната инфраструктура, подобряване на интермодалността и за иновации в транспорта и модернизирани системи за управление на трафика. Допустими бенефициенти ще са Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, , ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, ДП „Пристанищна инфраструктура“ и ИА „Морска администрация“. Проектите обект на подкрепа включват: изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци, изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа, както и изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата с национално значение.
Програмата ще се съфинансира от ЕФРР и КФ, с общ индикативен бюджет от 1.952 млрд. евро, от които приносът на ЕС е 1.617 млрд. евро. Най-голям дял от инвестициите по бъдещата програмата – почти 38% от бюджета й, ще се насочат към пътната инфраструктура.