Резюме на Програмата за сътрудничество със Сърбия 2021-2027

20.12.2021

176

 

На http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/sea-report-news/startirane-na-konsultacii-po-doklada-za-ekologichna-ocenka-po-programata-za  е публикуван за консултации Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България- Сърбия за програмен период 2021-2027 година.

Програмата ще допринася за постигането на три от политическите цели на ЕС –  ПЦ 1 „По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и на регионалната свързаност на ИКТ“,  ПЦ 2„По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ и ПЦ 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

Индикативният бюджет на Програмата възлиза на около 38 млн. евро. Дейностите са програмирани в 3 основни приоритета: за конкурентоспособен граничен регион; за интегрирано развитие на граничния регион и за подготовка на населението за действия в случай на бедствия.

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на варианта на Програмата, което е публикувано на  https://www.namrb.org/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariia-sarbiia

 

Срокът за депозиране на становища по Доклада за екологичната оценка е до 17 януари 2022 г. на електронен адрес: ma-ipacbc@mrrb.government.bg