Резюме на одобреното от Правителството Споразумение за партньорство за периода 2021-2027

09.05.2022

166

На интернет-страницата на НСОРБ https://www.namrb.org/sporazumenie-za-partnaorstvo може да намерите резюме на одобреното на 27-ти април, т.г. от Министерския съвет Споразумение за партньорство за програмен период 2021-2027 г.

Споразумението за партньорство, изготвяно от всяка държава членка, е стратегически документ, в който са изложени стратегическата ориентация за програмирането и условията за ефективното и ефикасно използване на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г.

По- важните изменения с предходната версия на стратегическия документ от м. декември 2021 г., са:

 • От Цел на политиката 2: По-зелен, нисковъглероден преход към икономика с нетни нулеви въглеродни емисии и устойчива Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност, отпада подкрепата на електромобилността чрез подмяна на остарелия високоемисионен автомобилен парк на физическите лица с екологосъобразни МПС в градовете с лошо качество на атмосферния въздух и задължителна дерегистрация и рециклиране на дизеловите автомобили (приоритет pre-Euro и Euro 1);
 • Към планираните интервенции в ж.п,. транспорта по Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ, са добавени такива, за: граница с Румъния – Видин – София; граница с Румъния – Русе –Каспичан; Карнобат – Синдел; София – Кулата – граница с Гърция;
 • Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи:
  • Изменя се философията на инвестициите за развитие на регионите за планиране NUTS 2: от пакети от взаимосвързани и допълващи се интегрирани проекти (концепции за ИТИ), обхващащи територии с общи характеристики и/или потенциали за развитие, на пакети от взаимосвързани и допълващи се интегрирани проекти (концепции за ИТИ за приноса на фондовете на ЕС към изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите – по една концепция за ИТИ на регион). Всеки регион ще разполага със заделен индикативен бюджет, в рамките на който ще изготви своята концепция, която определя, най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които адресират общите нужди на конкретните територии в обхвата му или използват техния потенциал, така че да насърчат развитието на целия регион.
  • Заложена подкрепа от ПРР за интервенции на цялата територия на страната за мерките, които попадат извън обхвата на СПРЗСР като здравна инфраструктура, обществен транспорт, пътища от I до III клас, енергийна ефективност на жилищни сгради, туризъм и инфраструктура за насърчаване на икономическата активност с цел развитие на индустриални зони;
  • В областта на здравеопазването, заложена подкрепа и за: транспорт по въздух; инвестиции в структурите за продължително лечение и рехабилитация, както и за създаване на центрове за гериатрични и палиативни грижи;
 • Специална цел на Фонда за справедлив преход:
  • Добавен текст за постигнато съгласие за включване към допустимите райони и на 10 общини свързани с Маришкия басейн по линия на заетост и мобилност на работната сила – Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.
  • Добавени текстове, че окончателният териториален и тематичен обхват на подкрепата по ФСП ще бъде определен при оценката и одобрението на съответните териториални планове за справедлив преход като част от ПРР 2021-2027 г. или изменение на програмата.

Изменени са и индикативните бюджети на някои от Програмите.