Решение на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от ЗУТ

16.11.2021

132

От 16.11.2021 г. е в сила Решение на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от ЗУТ

 

С Решение № 17/04.11.2021 г. на Конституционния съд на Република България, на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България, са обявени за противоконституционни разпоредбите на чл. 148, ал. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от ЗУТ (посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.).

Решението е обнародвано в Държавен вестник бр. 94 от 12.11.2021 г. (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=164533), като съгласно чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд решението влиза в сила 3 дни след обнародването му, т.е. на 16.11.2021 г.

От тази дата следва да не се прилага изискването разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот да се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща строежа с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. Отпада и забраната за въвеждане в експлоатация на строежи в територии, отредени за средно и високо застрояване, ако не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи, свързващи строежите с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен имот.

Възникналите правни последици от обявените за противоконституционни разпоредби на Закона за устройство на територията, следва да бъдат уредени от Народното събрание.