Рекултивацията на общинските депа се включва в ПОС 2021-2027

31.05.2021

213

Съгласно анонс, публикуван на https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/7540, във връзка с успешното приключване на програмен период 2014-2020 г. и за да бъдат избегнати загуби на средства по ОП „Околна среда“ (ОПОС) е извършена проверка. В резултат на същата, е констатирано, че изплатените средства са с над 15 млн. лева по-малко от предварително заложените, като забавянето е констатирано  в периода март-април 2021 г. То води до реален риск във финансовото изпълнение на Програмата.

В тази връзка, Управляващият орган е мобилизирал всички усилия, за да бъде избегната загубата на средства по ОПОС, както и да финализира успешно преговорния процес за 2021-2027 г., отчитайки препоръките на Европейската комисия.

Предвидените мерки по бъдещата Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ (ПОС) ще надградят постигнатото до момента и ще продължат да бъдат насочени към изпълнението на националните цели в сектор „околна среда“ и към постигане на съответствие с европейското законодателство и приоритети. Управляващият орган на Програмата счита  и за напълно нецелесъобразно Становището от март 2021 г., с което на практика общините са лишени от значителен финансов ресурс за рекултивация на общински депа. Разходите за тези дейности са допустими по Регламента за европейските фондове, с които ще се финансира ПОС и са в съответствие с изпълнението на националните ангажименти и цели в сектор „Отпадъци“. По тази причина, и с подкрепата на Националното сдружение на общините в Р България и на Европейската комисия, Управляващият орган инициира определени стъпки, с които дейностите по рекултивация на общинските депа и предвидените за това финансови средства да бъдат върнати в обхвата на програма „Околна среда 2021-2027 г.“.

Актуална информация за физическото и финансово изпълнение на ОПОС може да се намери в секция „Изпълнение“ на интернет страницата на ОПОС, от Информационната система за управление и наблюдение на средствата  от ЕС в България 2020 (ИСУН), както и чрез официалния електронен адрес ope@moew.government.bg .