Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета на МРРБ за 2022 г. за изработване на общи устройствени планове на общини

21.01.2022

169

 

В изпълнение на политиката по устройство на територията за обезпечаване на цялата територия на страната с ОУП и съобразно предвиденото за Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) финансиране, заложено в проектобюджета на Република България за 2022 г., дейността по финансово подпомагане на общините за изработване на проекти на ОУП продължава и през 2022 г.

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета на МРРБ за 2022 г. за изработване на ОУПО. В съответствие с одобрените Ред и условия МРРБ ще предприеме действия за финансово подпомагане на:

  • общини, които през 2015г. са сключили споразумения с МРРБ с краен срок на действие – до изтичане на бюджетната 2015г., не са изпълнили споразуменията и същите са прекратени с изтичане на крайния срок;
  • общини, които са кандидатствали след 2016 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на ОУПО, но не са сключили споразумения с МРРБ до изтичане на бюджетната 2021 г., както и общини, които към момента не са кандидатствали за подпомагане;
  • общини по Закона за устройство на черноморското крайбрежие;
  • общини с прекратени споразумения с МРРБ по взаимно съгласие поради прекратяване на договора за изработване на проект на ОУП, сключен между съответната община и избрания от нея по реда на ЗОП изпълнител;

Одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството ред и условия за сключването и изпълнението на споразуменията за финансово подпомагане изработването на проекти на ОУПО през 2022г. можете да се намерите като документи в рубриката ни "В помощ на общините"/"Консултативни материали": https://www.namrb.org/red-i-usloviia-za-dostapa-na-obshtchinite-do-sredstvata-predvideni-v-proektobiudzeta-na-mrrb-za-2022-g-za-izrabotvane-na-obshtchi-ustrojstveni-planove-na-obshtchini