Разяснения във връзка с подкрепата при заплащане на такси за хранене на децата в предучилищнто образование

20.11.2020

370

Във връзка с многобройни въпроси от общините по прилагането на чл. 283, ал.9-11 от ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и съгласувано с експерти на НСОРБ изпрати до кметовете разяснения..

Съгласно  разпоредбите от ЗПУО държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование. Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в РМС № 790 / 30.10.2020 г. На общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина/училище. На практика всяка община ще получи определения норматив за всички обхванати в предучилищно образование 5 и 6-годишни деца.

Средства за 4-годишните деца ще бъдат предоставени само на общините, въвели задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца до края на настоящата календарна година. За тази цел е необходимо Общинските съвети да вземат решение за задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца, което да влезе в сила до края на 2020 г.

За решенията, влезли в сила след 1.01.2021 г. допълнителните бюджетни средства по по-високия стандарт за дете в предучилищна възраст, записано в съответното детско заведение, като по норматив за подпомагане храненето за 4-годишните деца, средствата ще бъдат предоставяни от началото на учебна 2021/2022 г.

Съгласно чл.283, ал.11 от ЗПУО, средствата, получени за подпомагане заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование следва да се изразходват при спазване на следните съотношения:

  • не по-малко от 50% - за пълно подпомагане заплащането на такси от родителите т.е. освобождаване от такси;
  • останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за част от родителите).

Посоченото ограничение е минимално т.е. няма законова пречка за пълно освобождаване от такси да се използват и повече от 50% от предоставените от държавата средства.

Съгласно чл.283, ал.10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такси за дейностите по хранене на децата следва да  бъдат определени в Наредбите за местните такси и цени на услуги (по чл.9 от ЗМДТ), чието приемане от Общинските съвети предстои.

НСОРБ продължава оперативната комуникация с МОН по практическото прилагане на новите разпоредби, отчитането на разходите и други важни за общините въпроси.