Разяснения по създаване на общински комисии по безопасност на движението по пътищата

16.09.2021

167

С промени в Закона за движението по пътищата, в сила от 19.03.2021 г., беше променена уредбата относно създаването и дейността на общинските комисии за безопасност на движението по пътищата.

Във връзка с тези законови промени Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ изпрати на 31 август 2021 г. писма до всички общини, с което предостави  изготвените от Агенцията Правила за дейността и организация на работа на общинските комисии по безопасност на движението.

Допълнителна информация относно прилагането на посочените законови промени и изготвените от Агенцията документи.

 • Законово основание за създаване на общински комисии

С промените отпадна задължението всички общини да създават комисии по безопасност на движението по пътищата. Такова задължение е регламентирано само за общините с население над 30 хил. души.

Общините с население над 30 хил. жители създават комисията със заповед на кмета на основание чл. 167в, ал. 2 от ЗДвП. В заповедта се определя и поименния състав на комисията. Досега съществуващите общински комисии имаха за законово основание § 1а от Допълнителните разпоредби на закона, която разпоредба отпадна с последните промени.

Общините с население под 30 хил. души могат да създадат общинска комисия „с решение на съответния общински съвет, включително по мотивирано предложение на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (чл. 167в, ал. 2 от ЗДвП).

В цитирания законов текст се допускат две хипотези за създаване на такава комисия:

 1. По инициатива на самата община и след решение на общинския съвет;
 2. По инициатива (мотивирано предложение) на председателя на ДА БДП. Законовия текст предполага, че след инициативата на председателя на Агенцията въпросът за създаване на комисията трябва да бъде решен от общинския съвет.

Общинският съвет приема решение за създаване на комисията. Тя се създава с последваща заповед на кмета на общината, в която се определя поименния й състав, в съответствие с издадените от ДА БДП Правила. Основанието за създаване на комисията е чл. 167в, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и решението на общинския съвет.

В закона не е определен срок за създаването на общинските комисии по безопасност на движението. Все пак в посоченото писмо от Агенцията е отправена молба до 30 септември 2021 г. кметовете на общини да издадат съответните заповеди и да предоставят информация за това на Агенцията.

 • Нормативни изисквания относно дейността на местните власти по безопасност на движението

Кметът на общината, съгласно последните изменения на закона (167в, ал.1), има правомощия да:

 • Организира, координира, ръководи и контролира изпълнението на политиката по безопасност на движението на общинско ниво;
 • Планира и докладва изпълнението на мерките за подобряване безопасността на движението в общината, като изготвя годишни общински програми и доклади, съгласно Националната стратегия за безопасност на движението, плановете за действие за нейното изпълнение и методическите указания на председателя на ДА БДП;
 • Отговаря за финансовото обезпечение на мерките в общинската програма.

Общинската комисия по безопасност на движението координира изпълнението на мерки по безопасност на движението. Законът предвижда дейността на комисията да се извършва според Правила, утвърдени от председателя на ДА БДП (чл. 167в, ал. 4).

На основание на тази законова делегация Агенцията издаде съответните Правила и ги разпространи сред общините. В този смисъл прилагането на Правилата е задължително за общините. Предоставените приложения към правилата могат да се смятат за препоръчителни, доколкото нямат изрично регламентирано законово основание. За сравнение - законът предоставя правомощия на председателя на ДА БДП да одобрява областните годишни план-програми и да приема годишните доклади за изпълнението им, както и да дава задължителни предписания по тях (чл. 164в, ал. 1, т.т. 8 и 9) . За общинските план-програми и докладите за изпълнението им не са предвидени такива правомощия на председателя на Агенцията.

 • По практическото прилагане на Правилата
 • Относно състава на общинската Комисия – посоченият (в чл. 4, ал. 1) списък от длъжностни лица от общинската администрация, които трябва да се включат в комисията, би следвало да се разглежда като ориентировъчен. Общото правило, което следва да се прилага, е в комисията да се ангажират ръководителите на звената със съответна сфера на дейност, съгласно Устройствения правилник на администрацията на съответната община. Такова тълкувание е дадено и от Агенцията на бележки в тази насока при съгласувателната процедура.

Важно е, при определяне състава на Комисията, конкретно при определяне на членовете от външни организации и институции, да се изпълни изискването на чл. 5 от Правилата – „членовете на общинската Комисия следва да могат да ангажират отговорността на представляваната организация при гласуването на решенията“. Това означава кметът на общината да настоява пред външните организации да се предложат лица, които могат да поемат съответните ангажименти, касаещи организацията им.

 • Броят на заседанията за година на общинската Комисия е определен на общо 6, като 4 от тях трябва да са присъствени. Следва да се има предвид, че Правилата дават възможност присъствените заседания да се провеждат и чрез видеоконферентна връзка (чл. 10, ал. 2).
 • Относно приемането на Годишната общинска план-програма (Приложение 3).

Годишната План-програма се приема в срок до 1 декември на предходната година и се публикува на интернет страницата на общината до 31 декември. Съответно тя може да се изменя или актуализира с оглед настъпили изменения.

Следва да се вземе предвид указанието (т.7), към приложения примерен документ, че „Планираните в общинската План-програмата мерки и техните посочени бюджети са индикативни до приемането на годишните бюджети на общината.“

Съгласно допълнително предоставени указания от Агенцията: „Следва да се има предвид, че въпреки че към датата на разработване на план-програмата общинският бюджет не е приет, това не е пречка за общинската комисия по БДП да предвиди съответните мерки като прогноза. Впоследствие, ако дадена мярка не е финансово обезпечена в приетия бюджет в степента, в която е предвидена индикативно и прогнозно в план-програмата, тази мярка ще се изпълни и докладва в рамките на бюджетните възможности, като това обстоятелство съответно се опише в годишния доклад.“