Ръст на общата изравнителна субсидия до 15% и възможност за нарастване на средствата за капиталови разходи с 30% обсъждат НСОРБ и МФ

15.01.2022

950

На 14.01.2022 г. чрез видеоконферентна връзка, по покана на вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, се проведе първият етап от консултациите между НСОРБ и Министерство на финансите по Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Директорът на дирекция „Финанси на общините“ в Министерство на финансите Жени Начева представи в резюме основните бюджетни взаимоотношения с общините, заложени в изготвения от ведомството проект и очерта основните параметри на макрорамката:

  • предвиден ръст на БВП с 4,8%
  • минимална работна заплата от 1 април 2022 г. – 710 лв

В изготвения от МФ Законопроект и средносрочна бюджетна прогноза е предвидено запазване на механизмите за разпределение на трансферите за местни дейности. Тя подчерта, че в момента продължават преговорите на МФ с ресорните министерства, в хода на които  се обсъждат допълнителни индексации на стандартите по делегираните държавни дейности. Освен значителния ръст в образованието, подобен се очертава в сферата на здравеопазването, с ок.14 % - в социалната сфера, все още не са приключили изчисленията по отношение на културата и администрацията. Индексацията на стандартите се предвижда да влезе в сила 1 април тази година.

МФ предлага ръст на общата изравнителна субсидия /ОИС/ с 25 млн. лв., при запазване на нивото на субсидията по общини не по-ниско от предходната година, т.к. в логиката на този трансфер е заложено той да отразява приходния капацитет на всяка община. Начева припомни, че НСОРБ в своето становище до МФ предлага общ ръст от 130 млн.лв. за ОИС, което е с 39 % повече от 2021 г. и допълване на механизма за разпределение на средствата, така че да отчита ръста на възнагражденията в местните дейности. Според МФ тези предложения променят принципите и философията на самата субсидия и към този момент МФ не счита за целесъобразни такова значително увеличение.

Не е предвиден ръст на средствата за зимно поддържане, т.к. по данни на МФ към този момент по сметките на общините има преходни остатъци в размер на 48 млн. лв.

Не е разчетен ръст и на целевата субсидия за капиталови разходи /ЦСКР/ спрямо 2021 г., където НСОРБ е поискало допълнително 105 млн. лв и още 300 млн. лв. като фонд за ремонт на общински пътища и улици. Финансовото ведомство не подкрепя практиката за трансформиране на ЦСКР в средства за текущ ремонт, т.к. по думите на  г-жа Начева това представлява „отклоняване на средства“ и  поради тази причина не е предвидено в текста на проектозакона.

За 2022 г. са предвидени допълнително 49 млн. лв. за пътувания с вътрешноградски и междуселищен транспорт, 52,5 млн. лв.  за училищен транспорт и 17 млн. лв. за превоз на служители. С 53 млн. лв. ще бъдат подкрепени превозите на пътници по нерентабилни автобусни линии. Столична община се предвижда да получи допълнителни средства за обществения транспорт в размер на 15 млн. лв., при 11 млн. лв. през 2021 г.

Председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов благодари на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев и на неговия екип за продължаването на добрата практика двете страни да обсъждат вижданията си за финансирането на общините в свободен и конструктивен дух. Той предложи в дневния ред на  срещата да бъдат включени и два важни за общините въпроса, чието решение е нужно да бъде намерено в спешен порядък и изисква сериозните усилия на централната власт – преодоляване на затрудненията, провокирани от резкия скок на цените на електроенергията и други енергоносители и проблемите в сферата на строителството, които рефлектират върху инвестициите по места. Панов представи и основните очаквания на НСОРБ, изразени във вече изпратената до МФ подробна информация и мотиви.

Той подчерта, че предложените от МФ ръстове по стандарти покриват около 40 % от минимални разчети на НСОРБ за 2022 г. и изрази надежда, че продължаващите актуализации на стандартите по сектори ще доближат предвидените в държавния бюджет средства до нужните нива. Панов изрази тревогата на ръководството на НСОРБ от липсата на ръст по отношение на капиталовата субсидия, която на фона на ситуацията в строителния сектор може да се окаже сериозно препятствие пред общините за реализиране на техните инвестиционни програми и изрази надежда, че темата ще бъде обсъдена внимателно и задълбочено в хода на разговорите. Той подчерта, че в момента общините изпълняват проекти на стойност над 2,2 млн. лв. и за тяхното завършване са необходими ок. 150 млн. лв. по предварителни разчети.

Панов изрази надежда, че правителството отчита факта, че през последните две години общините са взели множество решения за намаляване или освобождаване на бизнеса от на наеми и други разходи, които пряко рефлектират върху местните приходи и ще бъдат намерени подходящи възможности за компенсиране на местните бюджети.

Заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова изложи подробно позицията на НСОРБ по отношение на планираните в проекта за ДБ за 2022 г. трансфери за местни дейности. Тя подчерта, че ръководството на Сдружението споделя казаното от г-жа Начева, че ОИС трябва да поддържа съизмеримост между средствата, с които разполагат общините с различен икономически капацитет, но обърна внимание, че последните две години поставят публичните структури в особена ситуация.

„Ръст само с 25 млн. лв. означава, че ще можем да окажем значително по-нисък обем услуги, т.к. средствата от ОИС се насочват основно към чистота, социални дейности и публични услуги. Нашата тревога е свързана с това, че с този ръст няма да можем да постигнем обем и качество на услугите поне спрямо 2021 г.“ – подчерта Д. Михайлова. Тя припомни, че по време на срещата, инициирана от служебния министър Стефан Янев, като министър на финансите Асен Василев е споделил подкрепата си за идеята за финансова децентрализация и намерения за преход към програмно бюджетиране. Михайлова изрази надежда в рамките на преговорите общините да получат повече яснота за подхода на МФ в тази посока и апелира да бъде взет под внимание факта, че в условията на централизиране на бюджетите, ОИС създава свобода за гъвкавост на общините за реакция спрямо реалните потребности по места.

Кметът на Троян изложи основните предложения на НСОРБ по отношение на трансферите за местни дейности:

  • Да бъде добавен нов компонент А6 с приблизителна стойност около 14% (65 млн. лв.) от общата сума на субсидията, който да бъде разпределян съобразно дела на отчетените разходи за заплати (§1) за местни дейности и дофинансиране на съответната община;
  • Да бъде предвиден отделен трансфер за общините, чиито постоянни данъчни постъпления на един жител са по-високи от 120 % от равнището им за страната на един жител (общо 18 общини) за други целеви разходи за местни дейности от централния бюджет за 2022 г.

Д. Михайлова припомни, че преди 3 години, когато ограничението за тези 18 общини беше въведено, НСОРБ реагира остро и подчерта, че  тези общини също изпитват затруднения, т.к. и при тях рефлектират остро увеличенията на цените на енергоносителите.

„Наши колеги вече изразиха своята тревога - припомни Михайлова. Нараснаха разходите за метрото в София, за транспорт в големите градове и смятаме, че тези общини трябва да бъдат компенсирани. Считаме, че това може да стане чрез прилагането на чл.54 от бюджета за 2021 г. и този механизъм може да бъде адаптиран и приложен към 18-те общини. Друг вариант е тези общини да получат достъп до компонентите A2, А3 и А5., за да разполагат и с допълнителни средства.“ Като краен вариант НСОРБ предлага да бъде разгледана възможността изолираните общини да бъдат компенсирани чрез средства за капиталови разходи.

Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев подчерта своята подкрепа за реално прилагане на принципите на децентрализацията и във финансовата сфера и е готов да бъдат предприети реални стъпки в тази посока, но подчерта, че  ако тя се направи по обсъжданите към момента модели, това би лишило по-малките общини от приходи за сметка на по-големите. Той изрази принципното съгласие на МФ за този модел, но подчерта, че преотстъпването на част от националните данъци изключва допълнително увеличение на субсидиите за малки общини.

Двете условия за въвеждане на финансовата децентрализация по думите на вицепремиера Василев са да има ясен механизъм, с който са съгласни всички общини и да не бъде увеличаван общия разход на средства за общините в рамките на бюджета на държавата. Асен Василев изрази готовност реалната финансова децентрализация да стане факт още в рамките на бюджета за 2022 г. и предложи съгласуванията по тези въпроси да започнат още следващите седмици.

Що се отнася до допълнителната изравнителна субсидия, министър Асен Василев подчерта, че предложеното от МФ увеличение от 8% е  изпреварващо, спрямо прогнозите за инфлацията и екипът на министерството има нагласа този процент да достигне 10%.

Възможно е в механизма за разпределяне на ОИС да бъдат включени и общините с по-високи собствени приходи, но подобен ход неминуемо ще доведе до намаляване на субсидиите за останалите, т.к. ще въведе преразпределяне на един и същ масив от средства.

Кметът на Монтана и член на УС на НСОРБ Златко Живков подчерта, че значителните дисбаланси в средните работни заплати между различните сектори, създават сериозни напрежения в общинските администрации, където нивата остават едни от най-ниските. Той припомни, че само за последните 10 години 4 пъти са извършвани съкращения в администрациите на общините, а над 65-70% от публичните услуги продължават да се предоставят именно там. Живков изрази надежда в рамките на течащия процес на преразглеждане на стандартите за делегираните дейности, да бъде обърнато внимание на администрацията, т.к. общините изпитват остър хроничен недостиг на квалифицирани експерти, а отливът от публичната сфера е трайна тенденция.

Асен Василев сподели, че е напълно съгласен с констатациите, но подчерта, че  повишаването на заплатите в системата на публичните услуги няма да реши проблемите. Те са свързани с обезпеченост или преобезпеченост, с липсващи или излишни структури, с недобре разчетени стандарти, но преди всичко е нужно да бъдат въведени изисквания за резултатност. Това е условие целият пакет да бъде осмислен и остойностен.

Вицепремиерът препоръча общините да потърсят допълнителни резерви чрез оценка на ефективността на процесите и преглед на функционалността – колко хора работят в отделните структури, обема на изпълняваните дейности и конкретни задачи, да бъдат разгледани съвременните възможности за автоматизиране на отделни процеси и на тази база  местните администрации за оптимизират своите структури. Това е единственият път за освобождаване на допълнителен ресурс за подобряване на възнагражденията в администрацията, категоричен е Асен Василев и обърна внимание, че подобен преглед е в ход на ниво държавна администрация и Министерският съвет има готовност да предостави експертна помощ на общините.

Вицепремиерът информира, че правителството започва активна работа с областните управители за развитие на система за споделени между общините услуги, като на този етап ще бъдат разглеждани възможностите за обединяване на административни и технологични ресурси по отношение на счетоводството, управлението на човешките ресурси, предоставянето на административни услуги и др. Обсъжда се идеята за създаване на центрове за споделени услуги за гражданите, какъвто опит има в редица европейски държави. Той изтъкна, че делът на общата администрация в структурата на министерствата е между 30-40% и въвеждането на системата от споделени услуги е възможност в институциите да бъдат запазени конкретните специфични дейности и да бъде повишена експертизата.

Постигнато бе съгласие общата изравнителна субсидия да бъде увеличена минимум с 12% / от предложени 8%/, като е вероятно ръстът  да достигне до 15%.

По отношение на ръстовете на средствата за делегираните от държавата дейности МФ ще предостави информация за постигнатите споразумения за стандартите по секторните министерства, които формират политиките.

Кметът на Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов се фокусира върху липсата на ръст в планираните капиталови разходи под формата на субсидия.

Вицепремиерът Асен Василев изложи намеренията на правителството субсидията за капиталови разходи да бъде допълнена от Фонд за капиталови разходи за общините, пред който да се кандидатства на проектен принцип, а програмата за финансиране да бъде утвърждавана от Парламента. Обмисля се да бъде предоставена възможност за кандидатстване в няколко сесии в рамките на календарната година, като финансирането да бъде отпускано за всеки от етапите на зрялост на даден проект: идеен проект, работен проект, отчуждителни процедури, строителство. Така общините ще имат възможност да планират дългосрочни инвестиции, които надхвърлят границите на годишния бюджет и да имат по-голяма прогнозируемост на разходите. Приоретизацията на проектите за финансиране ще се осъществява от НС, а не през ПМС, каквато беше практиката досега. Намеренията на финансовото ведомство са обсъдени вече с МРРБ и има готовност Фондът за бъде отворен за кандидатстване още с актуализацията на бюджета през юни. Така общините ще имат време да се подготвят.

Що се отнася до запазването на нивата на ЦСКР, срещу което НСОРБ възрази, министър Василев  разясни, че решението е взето на база отчетните данни от общините за 2021 г., които показват, че към края на годината са похарчени само 70% от капиталовата субсидия. Приемайки, че има увеличение 30% в строителните материали и общините разходват със същия темп, непромененият размер на субсидията ще даде възможност да бъде извършен същия обем дейности при повишените цени в строителството, подчерта вицепремиерът. В момента по сметките на общините има и 900 млн. лв. преходни остатъци за капиталови разходи, които могат да бъдат използвани, подчерта министърът. Това са част от основанията моделът за финансирането на капиталови проекти да бъде променен. Целта е те да не са обвързани с  годишния цикъл на бюджета и да бъде създадена възможност за ритмично изпълняване на капиталовите програми.

НСОРБ и Министерството на финансите се споразумяха, финансовото ведомство да предостави подробна справка по общини за не разходваните средства за капиталови разходи по общини, на базата на която НСОРБ да подготви анализ на причините, за забавеното усвояване.

В съответствие с изискванията на писмо на МФ № БЮ № 5/04.10.2021 г., Министерство на финансите разполага с предоставените от общините формуляри за приоритетни инвестиционни проекти. Жени Начева подчерта, че според подадената информация подадените проекти възлизат на 2,5 млрд лв., но обемът и съдържанието на данните не дават възможност да бъдат направени обективни изводи за степента на проектна готовност по всеки от тях. „Редица от тях са на степен идеен или намерение, други са на етап предстоящо обсъждане в ОС. Съдържанието и обхвата на информацията не дава възможност да бъдат направени заключения кои могат да стартират март – април“ - подчерта Жени Начева. Затова НСОРБ се ангажира в спешен порядък да изготви и актуална информация за инвестиционните проекти по общини с издадено разрешително за строеж и МФ ще разгледа възможността за тяхното обезпечаване. Това ще даде основания за увеличаване на капиталовата субсидия до 30% допълнително.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова запозна вицепремиера и неговия екип с проблемите, пред които са изправени общините в резултат на ценовия скок в енергетиката. „Това, което притеснява всички общини са ръста на електроенергията и цената на газа. Увеличението е в пъти и то в някои сфери, в които това е определящ разход“ – обърна внимание Столичния кмет и подчерта, че през последните години общините инвестират много в енергоспестяване, особено в улично осветление. СО разполага и с интелигентна система за управление на уличното осветление, контролира се нерегламентираното включване. Същото важи и за градския транспорт, в който големите общини инвестират значителни средства през последните години. Въпреки тези усилия, сметките на общините за ел. енергия за м. ноември 2021 г., спрямо същия период на 2020 г., са нараснали средно 2 пъти, а за гориво за отопление – 1,6 пъти.

„Градският транспорт не е актуална тема за малките общини, но за големите общини е от особено значение. Предвидените увеличения за транспорт не са достатъчни“ – подчерта Фандъкова. Глътка въздух е помощта за електро енергията, но тя покрива едва ок. 30% от разликата в цените, подчерта тя и обърна внимание, че трябва да бъде намерено трайно решение, а не да бъдат търсени форми на подкрепа месец за месец.

НСОРБ предлага да бъде разгледана възможността за разширяване на дефиницията в Закона за енергетиката, вкл. за "Битов клиент" и въвеждане на дефиниция на понятието „Собствени битови нужди“. Възможно е и по-ясно дефиниране на „небитов клиент“, в съответствие с Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета.

Вицепремиерът Асен Василев припомни, че с ПМС на МС през зимните месеци небитовите потребители ще бъдат компенсирани с до 75% от разликата от референтна цена и цената „ден напред“, но не повече от 250 лв. на мегаватчас.

Прогнозите, според правителството, са за спад в цените на енергоносителите през април, поради ниското потребление и натиска през износа. Това е проблем и за други публични структури, подчерта Василев и сподели, че кабинетът планира  централизирано закупуване за нуждите на държавната администрация на електроенергия на дългосрочни договори 12 – 24 месеца, което да осигури стабилност и прогнозируемост. Не е обсъждана възможност това централизирано закупуване да е отворено за общините, но няма проблем, при желание от страна на местните власти, да бъде дадена възможност за включване в този пул. Този подход ще даде и предвидимост на производителите на енергия и по своята същност представлява пазарно решение, подчерта Василев. За обезпечаване на компенсациите са заделени 860 млн. лв. бюджетни средства, допълнителни средства от фонда за сигурност на енергийната система и част от натрупаните печалби от енергийните дружества. Той отново изтъкна, че предстоят детайлни разговори с Министерството на енергетиката за допълнителни възможности, особено за решаване на проблемите с цената на газа.

Следващият кръг от преговорите между НСОРБ и Министерството на финансите е насрочен за вторник / 18.01.2022 г./. Припомняме, че на база постигнатите договорености се подписва протокол за проведените консултации по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. в частта за общините в съответствие с чл. 77 от Закона за публичните финанси.

 

В консултациите от страна на НСОРБ взеха участие:

Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново;

Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян;

Иво Димов, заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград;

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община и представител на СО в УС на НСОРБ;

Атанас Стоилов, член на УС на НСОРБ и кмет на община Аксаково;

Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков;

Георги Димитров, член на УС на НСОРБ и кмет на община Карнобат;

Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана;

Никола Белишки, член на УС на НСОРБ и кмет на община Панагюрище;

Радослав Ревански, член на УС на НСОРБ и кмет на община Белица;

Димитър Николов, член на УС на НСОРБ и кмет на община Бургас;

Васко Стоилков, член на КС на НСОРБ и кмет на община Сливница;

Галина Стоянова, член на КС на НСОРБ и кмет на община Казанлък;

Неби Бозов, член на КС на НСОРБ и кмет на община Сърница;

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ и експерти от НСОРБ