Ръководството на ПК по социална политика на НСОРБ участва в онлайн дискусия за създаването на услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност за 2021 г.

17.12.2020

6010

 

До 22 декември общините трябва да изпратят до АСП Заявление за предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност от 2021 г.

На 17-ти декември ръководството, секретарят и членове на Постоянната комисия по социалната политика на НСОРБ се включиха в онлайн работна среща със зам.-министър на МТСП за обсъждане и указания за прилагане от общините на новата нормативна уредба. Дискусията бе съсредоточена върху създаването на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност за 2021 година. В срещата със заместник-министър Адриана Стоименова участваха близо 80 общински представители, представители на МТСП, АСП, АКСУ, Дирекция “Финанси на общините” в Министерство на финансите и др.
В рамките на един час бяха дискутирани ключови въпроси относно осигуряването на “бърза писта” за разкриване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.
Припомняме, че с цел своевременно получаване на предварителното одобрение за създаване на новата социална услуга, е необходимо кметът на общината да подаде Заявление до изпълнителния директор на АСП по утвърден образец до 22.12.2020 г. Формулярът на Заявлението може да бъде изтеглен от страницата на Агенцията за социално подпомагане: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/asistentska-podkrepa или https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/sazdavane-na-sotsialna-usluga-asistentska-podkrepa-kato-darzhavno-delegirana-deynost-za-2021-godina

Заявленията могат да се изпращат по официален път до АСП, преди внасянето на проекта за решение в общинския съвет за разкриване на социалната услуга, като от Министерството и от Агенцията обещаха подкрепа, при необходимост от по-спешно издаване на предварителното одобрение.
Уточнено беше, че няма пречка, в случай че предварителното одобрение не е получено и общинският съвет не успял да приеме съответното решение, същото да бъде разгледано и прието в началото на м. януари, като задължително се посочи, че услугата се разкрива считано от 1 януари 2021 г.
В решението на общинския съвет се определят организацията и начина на управление на социалната услуга – като отделна бюджетна структура – второстепенен или от по-ниска степен разпоредител, като допълнително възложени функции на съществуваща бюджетна структура или социална услуга или чрез провеждане на процедура за възлагане на външен доставчик. С решението е подходящо да се делегират правомощия на кмета на общината да утвърди правилата, процедурите и образците на документи във връзка с предоставянето на услугата и осъществяването на контрола и мониторинга.

 

Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“
като държавно делегирана дейност за 2021 година

Обща информация за социалната услуга „Асистентска подкрепа“
Съгласно разпоредбите на Закона за социалните услуги (ЗСУ), до приемането на Националната карта на социалните услуги, от държавния бюджет се финансират само тези видове социални услуги, които до влизането в сила на закона са определени като държавно делегирани дейности с решение на Министерския съвет и за тях се прилагат разпоредбите на закона относно създаването, прекратяването, финансирането и прекратяването на финансирането, годишното планиране, заплащането на таксите за ползване и освобождаването от такси за ползване и възлагането на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Това означава, че за предоставянето на новата социална услуга, кметовете на общини ще следва да изпратят искане за предварително одобрение съгласно чл. 54 от ЗСУ и чл. 78 от ППЗСУ.
С Решение № 790 от 30 октомври 2020 година на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. са определени финансовите средства за издръжка на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги.
С оглед изложеното, при съобразяване на параметрите на осигуреното от държавния бюджет финансиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ за следващата календарна година със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. /обн. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., в сила от 01.01.2021 г./, е необходимо кметовете на общините, които ще отговарят за управлението и предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“, да предприемат действия по създаването й като делегирана от държавата дейност, по реда на ЗСУ и правилника за прилагането му и съгласно ЗПФ.
При предвиждането на прогнозния брой и вид длъжности на служителите, които ще осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга следва да се отчитат следните условия:
- Размерът на осигуреното финансиране за общината, разчетни показатели изпратени от МФ до всяка община за 2021 г. (брой субсидирани потребители, стандарт и сума);
- Средният брой субсидирани потребители, които се обслужват от един асистент е 3. Прогнозният брой асистенти ще се определи и в зависимост от утвърдените правила и процедури (максимален брой часове подкрепа), както и необходимия брой часове подкрепа, определен в договора със всеки един потребител;
- Необходимият брой служители за управление и администриране на услугата (допълнително ще има подробни указания във ФО-1 на Министерство на финансите за Бюджет 2021 какъв може да бъде процента на тази численост);
- Времето за реално стартиране предоставянето на услугата, като се отчитат изискванията и сроковете (технологичното време) съгласно Глава втора. асочване, оценка и ползване на социални услуги на ППЗСУ. Кандидат – потребителите заявяват услугата, общината / доставчика избран от лицето изготвят индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа на лицето и се сключва договор за предоставяне на услугата.;
- Списъкът на чакащите се формира по реда на вписването, а не според оценката или друга система за класиране. Следва да се отчитат и сроковете на валидност на издадените оценки на потребностите и съответното ново презаявяване (ако е необходимо);
- Данните за социалната услуга се вписват от общината в интегрираната информационна система на АСП.

Примерното съдържание на решението на ОбС за създаване на услуга би могло включва:

  • видът на социалната услуга и профилирането и в зависимост от потребителите, на които ще се предоставя, и/или в зависимост от други признаци;
  • броят на потребителите на социалната услуга, за които е осигурено финансиране от държавния бюджет и определеният на тази база прогнозен брой и вид длъжности на служителите, които ще осъществяват дейности по ръководство и предоставяне на социалната услуга;
  • начинът на организация и управление на социалната услуга;
  • мястото на административно обезпечаване предоставянето на социалната услуга;
  • датата, от която започва предоставянето на социалната услуга, която съвпада с началото на бюджетната 2021 година.

С оглед на това, че предвидените средства в ЗДБРБ за 2021 г. за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се одобряват и разпределят по съответните показатели от общинския съвет заедно с приемането на бюджета на общината за 2021 г. препоръчваме на общините да оценят внимателно всички видове асистентска и интегрирана – здравна подкрепа, която предоставят и на тази база да изберат вариантите и начина на организиране и предоставяне на новата услуга и да заложат необходимите разходи, съгласно чл. 69 от ППЗСУ.