Ръководството на НСОРБ дискутира с екипа на МРРБ бъдещият закон за ВиК

19.05.2020

642

В последния ден от обществената консултация по проекта на нов Закон за водоснабдяването и канализацията по инициатива на НСОРБ кметовете на общини имаха възможност да представят своите бележки по представения от МРРБ проект на нормативния акт. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, нейният заместник Николай Нанков, представители на политическия кабинет на ведомството и експерти от дирекция „Водоснабдяване и канализация“ представиха основната концепция и целите на закона и коментираха позицията на общините по отделни елементи в предложената нова система за управление на сектора.

Законът за водоснабдяването и канализацията предвижда уреждане на  взаимоотношенията в отрасъл ВиК за осигуряване на ефективност и устойчивост на инфраструктурата и услугите, включително определяне политиката за развитие и регламентиране на основните принципи и логическата връзка на процесите в отрасъла. Законът ще урежда собствеността на ВиК инфраструктурата, задълженията на собствениците на публична инфраструктура и асоциациите по ВиК, както и процедурите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услугите. Предвижда се регламентиране на реда за планиране на развитието, за изграждане и за управление на водоснабдителните и канализационните системи, включително и подобряване на координацията между компетентните органи.

Работата на междуведомствената група за подготовка на новия закон приключи в края на април и членовете, представители на НСОРБ, изпратиха своите предложения и бележки по всички текстове, предизвикващи разногласия, но те не бяха отразени.

Принципната позиция на общините следва разбирането, че новият закон трябва да дава гъвкава рамка за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК услугите, в това число системите и съоръженията, която да намери място в съвременен рамков закон. Важно условие за ефективността на новата регулация, според кметовете, е той да бъде изготвен след прецизна оценка на предимствата и недостатъците на действащата в момента правна уредба в сектора, както и международното законодателство в областта.

Общините изразиха  своята позиция по отношение на  планираното задължително законово окрупняване на дружествата и тяхното съотнасяне към 28-те области, тъй като са разтревожени от това лишаването на Общинските съвети от правомощията им по отношение на управление на собствеността – ВиК инфраструктурата. В позицията на НСОРБ се обръща внимание, че представеният проект противоречи на конституционната регламентация за равнопоставеност на различните форми на собственост.

В хода на дискусията, в която взеха участие заместник-председателите  на Сдружението: Донка Михайлова - кмет на Троян, Иво Димов - кмет на Димитровград, Хасан Азис - кмет на Кърджали и членовете на Управителния съвет Димитър Бръчков - кмет на Петрич и Никола Белишки - кмет на Панагюрище, бе постигнато разбиране, че ролята на общините не трябва да бъде пренебрегвана в цялостната нова система на управление на ВиК сектора и темата ще бъде обект на внимание в последващите обсъждания.

Министър Петя Аврамова аргументира позицията на ведомството по отношение предвидената консолидация в сектора. За МРРБ водещ е бил мотивът за запазване публичния характер на собствеността на активите – бола тя държавна или общинска. Консолидацията, по мнението на министъра, ще даде по-добра възможност за работа на ВиК операторите и за финансиране на тяхната работа. Начинът на доставяне на водата, близостта до източника и гъстотата на населението влияят пряко върху състоянието на съответния оператор и респективно върху цената, която потребителите плащат. Мотивите на министерството са били продиктувани от създаване на равнопоставеност за потребителите и възможност на оператора да компенсира загуби в определен регион за сметка на друг. Позицията на МРРБ е, че окрупняването ще даде възможност да по-целенасочено инвестиране както на държавен, така и на европейски публичен ресурс. Сдружението акцентира, че при окрупняването следва да се приложи не механичния подход, а рационалния.

Представителите на НСОРБ изразиха своята позиция, че ефективен модел за комуникация между собственика, в лицето на общината, и оператора е от изключителна важност, т.к. общините трябва да имат възможност за синхронизиране на своите капиталови програми с инвестиционните програми на съответните ВиК дружествата.  Проблемът е особено важен в контекста на новия програмен период.

Препоръките на кметовете, направени в рамките на дискусията, ще бъдат взети под внимание и МРРБ се ангажира с промяна и доизясняване на текстове от Закона. Прецизирането ще бъде обсъдено на следваща работна среща, за която и двете страни изразиха готовност, т.к. целта на подобни срещи е нужното взаимно разбиране да бъде постигнато в началния етап на подготовка на правния акт.