Ръководство за европейско финансиране на културата и творчеството

30.11.2021

373

На https://ec.europa.eu/culture/funding/cultureu-funding-guide е публикувано интерактивно ръководство, в което се описват всички възможности за финансиране на равнище ЕС за секторите на културата и творчеството. CulturEU предоставя информация за 75 възможности за финансиране, от 21 различни програми на ЕС — от Творческа Европа и Хоризонт Европа до структурните фондове и InvestEU. Интерактивният онлайн инструмент цели да насочи всяка европейска културна организация към най-подходящата за нея финансова подкрепа от ЕС.

Ръководството има за цел да помогне работещите в секторите на културата и творчеството, да се ориентират във финансирането от ЕС, като по този начин се улесни и достъпа им до него. Включени са и добри практики. CulturEU ще се актуализира с информация за най- новите покани за набиране на проекти и ще бъде достъпно на всички езици на ЕС в началото на 2022 г.

Секторите на културата и творчеството бяха сериозно засегнати от пандемията от COVID-19. Действията, предприети досега на равнище ЕС за подпомагане на културата и творчеството, включват:

  • увеличаване на финансовата подкрепа за секторите на културата и творчеството с почти 2.5 милиарда евро от Творческа Европа и близо 2 милиарда евро от Хоризонт Европа, предназначени за културни, творчески и приобщаващи проекти в периода 2021-2027 г.;
  • заделяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост;
  • одобряване на национална помощ съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ на обща стойност над 420 милиона евро;
  • публикуване на насоки на ЕС относно безопасното отваряне и възстановяване на сектора;
  • стартиране на специална платформа — Creatives Unite, за артисти, изпълнители и други дейци в областта на културата и творчеството с цел обмен на информация и инициативи и споделяне на идеи. В тази платформа вече има над 43 000 потребители.