Ръководство на бенефициента по ПРСР

02.07.2021

161

 

На https://www.eufunds.bg/bg/prsr/node/7845 е публикувано „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР). Ръководството има за задача да улесни бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020, чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения.

В Ръководството са описани процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициентите, за да се осигури ефективно управление на проектите им.  Документът, който е в обем от над 110 страници, съдържа информация за:

  • Основни стъпки за изпълнение на договорите;
  • Изменения в договорите;
  • Спазване на условията на договора;
  • Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите;
  • Комуникация със съответните институции;
  • Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с  изпълнители;
  • Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна финансова помощ;
  • Установяване на нередности.

 

Ръководството, съгласно анонса на ДФЗ ще бъде изпратено по e-mail на бенефициентите, с действащи договори в ИСУН 2020 по ПРСР.