Публично обсъждане на Плана за възстановяване и устойчивост

04.11.2020

1314

На http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572 е публикуван за обществено обсъждане проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България.
Стратегическият документ е подготвен в контекста на анонсирания в края на м. май от Европейската комисия План за възстановяване на Европа от пандемията от коронавируса, известен като „ЕС Ново поколение“. Целта му е защита на живота и препитанието на европейците, възстановяване на единния пазар и постигане на трайно и проспериращо развитие. Основният инструмент за финансиране на Европейския план е Механизмът за възстановяване и устойчивост, като достъпът до него от страна на държавите-членки на ЕС е чрез Национални планове за възстановяване и устойчивост.

Планът за възстановяване и развитие, резюме на който може да намерите на нарочната ни секция на интернет-страницата на НСОРБ, посветена на Плана за възстановяване и развитие на страната ни, на https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-r-balgariia, предвижда национални инвестиции в обхвата на четири стълба:

  • Стълб 1. Иновативна България: ресурс от 2 431.9 млн. лв., за инвестиции в образование и умения; научни изследвания и иновации и интелигентна индустрия. Включени са проекти за: изграждане на образователна STEM среда; изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи и модернизиране на образователните институции. Предвидени за реализация са и Програми за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация, чрез наука и иновации, за публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност и за подпомагане процеса на преход към кръгова икономика в предприятията;
  • Стълб 2. Зелена България: ресурс от 4 379 млн. лв., за инвестиции в кръгова и нисковъглеродна икономика; биоразнообразие и устойчиво селско стопанство. За реализация са предвидени мащабна Програма за енергийна ефективност, в т.ч. инвестиции в жилищен фонд, публичен сграден фонд и улично осветление. Планира се и създаването на национален фонд за декарбонизация, както и дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на Електроенергийния системен оператор. Инвестиции са заложени и за опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000, създаване на дигитално земеделие и подобряване на състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура;
  • Стълб 3. Свързана България: ресурс от 2 675 млн. лв., за инвестиции в цифрова и транспортна свързаност и местно развитие. Планират се инвестиции за цифрова инфраструктура, цифровизация на железопътния транспорт; преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален терминал- Горна Оряховица; изграждане на система за телеуправление и телесигнализация и закупуване на подвижен жп състав. В частта на местното развитие са заложени само проекти за изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи и пречиствателни станции за отпадни води за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж., цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите и за изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейната мрежа, управлявани от МВР;
  • Стълб 4. Справедлива България: с бюджет от 2 553.5 млн. лв. за бизнес среда, социално включване и здравеопазване. Ключовите инвестиции са за: е-правосъдие; сигурност и противодействие на корупцията; дигитализиране на информационни масиви в администрацията, както и на музейни и библиотечни фондове; национална схема за електронна идентификация; деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания; лична мобилност и достъпност за хората с трайни увреждания; социална икономика; обучение на възрастни и културен обмен. Инвестиции в здравеопазването се планират за: модернизация на материалната база на държавни и общински лечебни заведения и въвеждане на иновативни технологии за лечение на населението; създаване на центрове за обучение и развитие и по интервенционална неврорентгенология; подкрепа за медицинския институт на МВР; модернизация и развитие на психиатричната помощ и развитие на националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

 

Общият финансов ресурс по проекта на Плана ни, възлиза на над 12 млрд. лв., планирани за усвояване в периода до 2026 година. Този финансов ресурс е обвързан и с осъществяването на реформи, каквото е и европейското изискване спрямо него, в сферите на: образованието; иновациите и научните изследвания; реиндустриализацията; либерализацията на електроенергийния пазар; новият регионален подход в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти за следващия програмен период 2021-2027; социалните услуги и др.

За формиране на обща позиция на НСОРБ по проекта на Плана, коментари и бележки от общините, включително предложения с обосновка за включване и на други важни инвестиции на местно ниво в него, очакваме на електронна поща: namrb@namrb.org  до 24 ноември.