Публично обсъждане на насоки по процедура за повишаване на гражданското участие

07.10.2021

88

 

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по Оперативна програма „Добро управление“ https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8507

Допустими кандидати и партньори по процедурата, са:

  • Юридически лица с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза;
  • Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, както и техни поделения.

Сред допустимите партньори, са и общините, като партньорството е задължително при включване в проектно предложение на съвместни действия с тях.

Допустими за финансиране са:

-Дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на предложения за преформулиране на политики и подобряване на законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско участие в управлението;

-Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу администрацията.

По процедурата се насърчават дейности, насочени към оказване на въздействие на местно ниво (кметство/ община/ област).

Бюджетът на процедурата е 11 145 970 лв. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 60 000 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите, които могат да подадат само едно проектно предложение по процедурата.

Писмени предложения по проекта на Насоките се изпращат до 11.10.2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: opgg-pc@government.bg