Публикувани са методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците

29.09.2021

233

 

Министърът на околната среда и водите със своя Заповед № РД -883/23.09.2021 г. издаде Методически указания за разработване на общински/регионални програми за управление на отпадъците. В тях се съдържат основните насоки и етапи, през които е целесъобразно да преминат общините при изготвяне, съгласуване и приемане на програмите.

Методическите указания се издават в изпълнение на чл. 52, ал. 10 от ЗУО и са публикувани на интернет страницата на МОСВ, секция отпадъци/битови отпадъци или на следния линк: https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/bitovi-otpaduci/