Публикувани са изменения и допълнения в Наредбата за административно обслужване

06.04.2021

167

В бр. 27 от 02.04.2021 г. на Държавен вестник са публикувани изменения и допълнения в Наредбата за административно обслужване (НАО).

Още на етап обществено обсъждане НСОРБ внесе становище по предложения проект на Постановление за изменение в НАО, с което възразихме срещу предложението, свързано с осъществяването на проверки на територията на областта във връзка с дейността по административно обслужване от страна на областните управители. В приетите изменения и допълнения същия текст е отпаднал и е вменено осъществяването на проверки само по конкретни сигнали и жалби.

Влезлите в сила промени са свързани с изменения и допълнения в Глава четвърта „Координация, контрол и санкции във връзка с административното обслужване“.

По-важните промени, касаещи работата на общинските администрации са:

 • Координацията по отношение на административното обслужване, извършвано от териториалните звена на централната администрация и от другите административни структури на територията на областта – специализирани териториални администрации и общински администрации, се осъществява от областния управител. 
 • Координацията се осъществява чрез:
 1. обмен на информация;
 2. провеждане на съвместни мероприятия, семинари и обучения;
 3. създаване на съвместни работни групи за изпълнение на конкретни задачи;
 4. изготвяне на съвместни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба;
 5. провеждане на работни срещи, които могат да бъдат периодични или за решаване на конкретни въпроси.
 • Контролът по изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване се осъществява от органите на изпълнителната власт.
 • Контролът върху дейността по административното обслужване, извършвано от териториалните звена на централната администрация и от другите административни структури на територията на областта – специализирани териториални администрации и общински администрации, се осъществява от областния управител.

 

 • За осъществяване на контрола областният управител:
 1. анализира информацията за административното обслужване, която се оповестява по реда на глава втора, раздел III и се съдържа в докладите по чл. 24, ал. 8 от НАО и по чл. 62 и 63 от Закона за администрацията;
 2. анализира постъпилите сигнали, предложения и жалби;
 3. извършва проверки на територията на областта по конкретни сигнали и жалби.
 • При изпълнение на горепосочените дейности областният управител или оправомощено от него длъжностно лице може да изисква информация и документи, както и да събира доказателства. Ръководителите на проверяваните звена и структури на територията на областта предоставят в определен от областния управител срок поисканите информация, документи и доказателства, освен когато те съставляват държавна или служебна тайна, както и осигуряват условия и съдействат за нормалното протичане на проверките.
 • За подобряване на дейността по административно обслужване и във връзка с осъществяването на координация и контрол областният управител може да дава препоръки и указания.

Само са прецизирани текстовете свързани с установяването на нарушения и издаването на наказателни постановления, като остават в сила и досега действащите разпоредби, според които:

 • Нарушението на задълженията, предвидени в наредбата, се установява от определени от съответния орган на изпълнителната власт лица.
 • Наказателните постановления се издават от съответния орган на изпълнителната власт.