Публикувана ИГРП по ПРСР за 2021 година

24.03.2021

266


На https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/  е публикувана Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на Програмата за развитие на селските райони за 2021 година.
В ИГРП са включени 13 планирани за обявяване през 2021 г. процедури по подмерки с общ бюджет от над 550 млн. евро.
Предвидена за обявяване през м. септември, със срок за депозиране на проекти до края на годината, е процедура по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за подготовка на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021 – 2027 г. Бюджетът на процедурата е до левовата равностойност на 3.5 млн. евро. Допустими бенефициенти ще са: 1. Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР в периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. (не са изпълнявали подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4 на територията си) и 2. Местни инициативни групи или местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4).
Безвъзмездната финансова помощ ще е за подготвителни дейности, включващи изграждането на капацитет, обучението и създаването на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за ВОМР. Подкрепата за МИГ, които не са прилагали подхода ще е до 30 хил. евро, а за прилагалите го до 25 хил. евро.