Публикувана е покана по процедурата за справяне с пандемията по ОПРР

29.04.2021

76

 

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/7291 са публикувани Насоки за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР).

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването (МЗ), като проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство с общини и/или с общински лечебни заведения (за интервенции в общински лечебни заведения).

Крайният срок за кандидатстване е до 19:00 ч. на 29.07.2021 г., като проектите се депозират чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Дейностите по процедурата са насочени към подкрепа на държавните и общинските лечебни заведения за адресиране на пандемията от Covid-19,  чрез структуриране на изолирани сектори за лечение на коронавирус и други инфекциозни заболявания, осигуряване на медицинско и болнично оборудване, подкрепа на центровете за трансфузионна хематология за производството на реконвалесцентна плазма и развитие на електронното здравеопазване и внедряване на телемедицина.

По проекта на Насоките за кандидатстване, НСОРБ депозира предложения на общините касаещи определянето на общинските лечебни заведения обект на подкрепа и разширяване на допустимите по процедурата дейности- https://www.namrb.org/stanovishtche-po-procedurata-za-merkite-za-spraviane-s-pandemiiata-po-oprr

От предложенията на Сдружението е отразено това,  при подбора на общинските болници за включване в процедурата, освен броят на лекуваните пациенти с COVID-19, да се съблюдава и регионалния баланс, като се отчете и предоставянето на здравната грижа в отдалечени и труднодостъпни райони на страната, както и проектната готовност за извършване на строително-монтажни дейности.

С мотиви, че необходимостта от закупуването на специални линейки за първичен преглед на пациенти със съмнителна симптоматика за COVID- 19 и хоспитализирането им до обособените за лечение болнични структури, не е идентифицирана от МЗ, както и че предоставянето на подкрепа за меки мерки е от други Програми и фондове, не са приети предложенията ни за разширяването на обхвата на допустимите по процедурата дейности.