Публикуван проект на Национална здравна стратегия 2021-2030

12.01.2021

169


Министерството на здравеопазването публикува на страницата за обществени консултации проект на Национална здравна стратегия 2021 - 2030.
Според анализа основните дефицити на здравната система у нас са: непрекъснато нарастващите разходи за здраве, високият процент доплащане извън публичните средства, недоволство от качеството на здравните услуги, наличието на много болници и хоспитализации, недостатъчно ефективна извънболнична помощ, липсата на електронно здравеопазване. В проекта на Стратегията се посочват основните приоритети и мерки за преодоляването на натрупаните дефицити. Формулирани са шест приоритета за развитие на здравния сектор:
• фокус върху укрепване на системата за общественото здраве,
• повишаване качеството, ефективността и контрола на медицинските дейности,
• развитие на ефективна лекарствена политика,
• развитие на електронно здравеопазване,
• бъдещето на човешките ресурси,
• гарантиране на финансова устойчивост на здравната система.
В областта на общественото здраве се залага на интердисциплинарен подход при политиките за промоцията на здравето, както и на преориентиране на структурите на националната система за здравеопазване (РЗОК, амбулатории за първична и специализирана медицинска помощ, МЦ, ДКЦ, болници и др.) към промоция на здраве и профилактични дейности.
Политиките в областта на извънболничната помощ се предлага да бъдат насочени и към развитието на възможности за комплексно и интегрирано здравно-социално обслужване на пациенти с определени социално-значими и редки заболявания, включително и патронажни грижи. Оценява се, че извънболничната помощ не работи задоволително - въпреки големия брой специалисти, те не са равномерно разпределени в регионите, а натискът върху болниците не спира.
В проекта на Стратегията се посочва се, че болниците у нас са много, предимно за активно лечение и то концентрирани в големите градове. Констатирано е, че България има 5,2 болници на 100 000 жители при 2,9 болници на 100 000 в ЕС. Според проекта трябва да бъде оптимизиран броят на болниците за активно лечение до необходимия, с оглед потребностите на населението. Един от предложените начини за това е малките и неефективни болници за активно лечение да бъдат преустроени в медицински центрове с легла за наблюдение и лечение до 48 часа или в структури за дългосрочни грижи, които да осигуряват цяла гама от социални и медицински грижи. Услугите в тези лечебни заведения ще включват мобилни медицински грижи, амбулаторни дейности, физиотерапия, услуги за дневни грижи и в известна степен грижи за отдих и палиативни грижи, предоставяни както на място, така и в домашна среда. Увеличаването на броя на леглата за дългосрочни грижи, усъвършенстването на социалните услуги и подобряването на грижите в домашни условия ще позволи на болниците за активно лечение да фокусират вниманието си върху основната си дейност и това да допринесе за повишаване на ефективността на болничния сектор като цяло. Основна цел за развитието на сектора е създаването на стимули и условия за осигуряване на възможно най-голям обхват медицински услуги в една болница, тъй като комплексното обслужване ще осигури не само качествена здравна грижа за пациентите, но и максимално ефективно използване на болничния капацитет.
Основен фокус на лекарствената политика ще е гарантиране на равен достъп до медикаменти, преодоляване на недостига на лекарства и въвеждане на електронно здравеопазване.

Електронното здравеопазване е в основата на изпълнението на стратегическите цели и приоритети в проекта на Националната здравна стратегия 2021 - 2030. Иновативните решения в областта на електронното здравеопазване могат да подпомагат профилактиката и превенцията на болестите и насърчаването на здравословен начин на живот, да водят до подобрения в качеството на живот на гражданите и да дадат възможност за по-ефективни начини на организиране и предоставяне на здравни услуги и грижи, записано е в стратегическия документ.


Предвид важността на този дългосрочен документ за всички обществени системи, включително и общините, се обръщаме към Вас с молба да се запознаете с пълния текст на проекта на Национална здравна стратегия 2021 – 2030 от следния линк:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5755

С цел формиране на обща позиция на НСОРБ, ще разчитаме на предложенията и коментарите Ви, които можете да изпращате на e-mail: n.staykova@namrb.org в срок до 22.01.2021 г. (петък, до края на работния ден).