Проведоха се първите две обучения по проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“

05.06.2021

223

Тази седмица се проведоха два семинара, част от обучителната програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„Ефективно управление на общинското образование“

От 1 до 3 юни, в парк-хотел „Санкт Петербург“ в Пловдив, се проведе обучение „Ефективно управление на общинското образование“.

В него участваха 30 представители на общините от област Пловдив – заместник-кметове, директори и заместник директори на общински училища, общински експерти, ангажирани с общинското образование. Лекторите бяха водещи експерти по темата от общини и централни институции.

Разгледани бяха актуални европейски и национални политики и държавни образователни стандарти. Обучаеми и лектори обсъдиха местната нормативна уредба – видове и минимално съдържание на общински наредби и правилници, примерно съдържание на стратегия за развитие на образованието, годишни планове.

С поглед в бъдещето бе темата за ролята на общината за подобряване качеството на професионалното образование и ориентиране, засилване на връзката с бизнеса и подкрепа за дуално образование.

Остава актуална необходимостта от мерки за повишаване обхвата на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Коментирани бяха ролята и ангажиментите на общините, местните политики и решения. Темата бе надградена с разглеждане на възможностите за междуобщинско сътрудничество и местните стратегии за подкрепа за личностно развитие.

Особен интерес предизвика ефективното финансовото управление на системата – делегираните бюджети и целевите трансфери, подобряване на материалната база и възможните източници за финансиране, устойчивостта на инвестициите в инфраструктура и управлението на сградите на закрити училища и детски градини.

 

„Управление на общинските финанси“

На 2, 3 и 4 юни в София, хотел „Метрополитън“, НСОРБ проведе обучение „Управление на общинските финанси“ за общините от Югозападна България. Включиха се 20 представители на местните власти.

Основен фокус на обучението бе общинската практика при съставяне и управление на общинските бюджети, добрите практики и слабостите в общинските политики по управление на местните приходи. Участниците обсъждаха поуките от практиката на балансиране на бюджета, умението да се обвържат потребностите с възможностите, постигането на взаимодействие между кмета и общински съвет, както и ефективността на обществените обсъждания.

Друга важна посока в обсъжданията беше прозрачното, ефективно и ефикасно управление на средствата от ЕС в полза на местната общност.

В края на обученията участниците полагат тест и успешно преминалите получават сертификат.