Проучване за стойността на ваучера за детска кухня по Програмата за храни 2021-2027

07.09.2021

152

 

Във връзка с разработването на Програмата за храни и основно материално подпомагане за периода 2021-2027 г., в ход е определянето на стойността на единицата разход за помощта, която ще предоставя под формата на „детска кухня“.

Бъдещото подпомагане с „детска кухня“ е по инициатива на общините, като такова се предвижда за деца от 10 месеца до тригодишна възраст. Те ще следва да са от семейства, обект на социално подпомагане; от домакинства с ниски доходи; както и деца с увреждания или лишени от родителски грижи; деца, които живеят в лоши жилищни условия; деца в риск от изоставяне и др. Очаква се по този начин Програмата да осигури здравословна храна на повече от 10 000 деца. Паралелно с материалната помощ ще бъде предоставяна и съпътстваща подкрепа за преодоляване социалната изолация и бедността. Резюме на работния вариант на Програмата, изготвено от екипа на НСОРБ, може да  намерите на: https://www.namrb.org/operativna-programa-za-chrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane

За намаляване на административната тежест при предоставянето на помощта, ще се използват опростени разходи, които ще са на база ваучер/карта за детска кухня. Формирането на стойността на ваучера, следва да се базира на статистически и исторически данни, проверени данни за минали периоди и обичайни практики за осчетоводяване на разходите на отделните бенефициенти. За изчисляването му е сключен договор със Сдружение „Бабел България“, което следва да разработи метод за определянето на стойността на ваучер/карта за детска кухня.

В тази връзка, Управляващият орган на бъдещата Програма, чрез НСОРБ се обърна с молба към общините, за оказване на подкрепа и съдействие на Сдружение „Бабел България“.  За целта е необходимо общините да предоставят информация, счетоводни документи, както и най-често използваното седмично меню за децата.

Информацията се изпраща в приложения формуляр (вижте по-долу, в "Документи") до 14.09.2021 г. (вторник) на електронен адрес: babel_bulgaria@abv.bg. В случай на необходимост от допълнителна информация общините могат да се обръщат към г- жа Мариана Павлова от Сдружение „Бабел България“ , телефон за връзка: 0887 314 763.

 

 

Документи

ДатаФайл
07.09.2021 Формуляр