Проучване за предизвикателствата и нужди на местните и регионалните власти в контекста на инициативата „Вълна на саниране“

05.11.2020

514

Европейският комитет на регионите провежда проучване сред местните власти в ЕС, с което се цели да бъдат очертани по-добре предизвикателствата, пред които са изправени те, както и от какъв вид подкрепа имат нужда за стимулиране процесът на саниране на тяхна територия.

Темата е сред приоритетните на ниво ЕС, предвид стратегически ангажимент за неутралност по отношение на климата и свързаната с това необходимост от драстични подобрения по отношение на енергийната ефективност на частния и обществения сграден фонд.

Освен това санирането на сградния фонд предлага други, широкообхватни ползи — от справяне с енергийната бедност до създаване на заетост в период на икономическа рецесия в резултат на пандемията от COVID-19, поставяйки го в центъра на по-общата стратегическа визия на ЕС, а именно Зеления пакт.

Въпросникът е в три раздела:

  1. Информация за попълващия и общината, която представлява
  2. Текущо състояние и предизвикателства пред санирането
  3. Съществуващи механизми за подкрепа и препоръки за бъдещи действия

Проучването е достъпно на български език на следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Committeeoftheregions_RenovationWave