Проучване за необходимост от финансиране за дигитализиране на актовете по гражданско състояние, съхранявани на хартиен носител

19.06.2019

784

Във връзка с постъпилите запитвания от общините за възможност за целево финансиране на дигитализацията на актовете за гражданско състояние, които до момента се съхраняват в общината само на хартиен носител, НСОРБ подготвя предложение пред Управляващия орган на ОПДУ за финансиране на този процес в нуждаещите се общини. За целта е необходимо да се събере и обобщи информацията за общините, при които част от актовете за гражданско състояние, или всичките, се съхраняват само на хартиен носител, както и за ориентировъчния обем на актовете в брой страници, които следва да бъдат дигитализирани. На тази база ще се прогнозира и предложи размера на необходимия финансов ресурс, който следва да се предвиди за целта.

Попълването на всички полета на настоящата анкета е задължително.

При необходимост, допълнителна информация относно попълването на анкетата може да получите от Венцеслав Кожухаров, експерт в НСОРБ, на тел. 0889 620 222 или е-поща v.kojuharov@namrb.org.

Моля да попълните анкетата в срок до 10 юли 2019 год.