Проучване размера на ставките на местните данъци и такси за 2019 г

01.02.2019

568

В началото на всяка календарна година НСОРБ проучва определените от общините размери на ставките на местните данъци и такси за годината.

Предоставените от Вас данни не се публикуват, а се използват само за целите на НСОРБ при отстояване интересите на общините пред централната власт. Анализът на събраната информация ни позволява своевременно и аргументирано да реагираме при провеждането на обществени консултации и работни групи по проекти на нормативни актове, засягащи местните приходи.

Ползваме се от случая да благодарим на всички общини, които ежегодно ни предоставят данни за определените от техните общински съвети ставки (над 75 % от общините).

В тази връзка, и тази година ще Ви бъдем особено благодарни, ако в срок до 15.02.2019 г. ни изпратите на e-mail: pozicia@namrb.org в електронен формат попълнен приложения формуляр. Формулярът следва да се попълва в EXCEL и да се отразят коректно съответните стойности. Файлът, съдържащ образеца на справката може да бъде изтеглен и от ТУК.

Надяваме се на базата на настоящото проучване за ставките за 2019 г. съвместно да формулираме и конкретни нови предложения за нормативни промени, чрез които да се осигури по-добра събираемост на общинските приходи.

Документи

ДатаФайл
01.02.2019 Писмо
01.02.2019 Формуляр във формат EXCEL