Проучване на обществената осведоменост за ОПРР

21.04.2021

94

 

На https://forms.gle/2iQR8UUAGaySELgv7 до 31 май, можете да се включите в проучване за нивото на обществената осведоменост за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).

Анкетата е на български език, включва 12 въпроса, като попълването й отнема не повече от 5 минути. Въпросите в проучването са свързани с типовете инвестиции обект на подкрепа от ОПРР, наличието на информация за проект финансиран от програмата в населеното място на респондентите, достъпа и източниците на информация за ОПРР.

Проучването цели да измери нивото на достигането на информация за финансовата подкрепа от ЕС по ОПРР до широк кръг от заинтересовани лица, което да стимулира тяхното участие при формулирането на проекти и мониторинг на качеството на изпълнението им.

То ще послужи и за фокусиране на информационните и комуникационните дейности по Програмата за развитие на регионите за програмен период 2021-2027.