Проучване на нуждите от инвестиции за управление на риска от наводнения

18.08.2021

409

НСОРБ провежда проучване сред общините за идентифициране на необходимостта от мерки за превенция и предотвратяване на риска от наводнения.

В анкетата се включва информация за необходимостта на местно ниво от инфраструктура за:

  • създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките;
  • подобряване на задържането на водите;
  • биологично укрепване на бреговете и други мерки, както и за проектната готовност и индикативните разходи за същите.

Проучването има за цел да съдейства при подготовката на Програмата за околна среда за периода 2021-2027 (ПОС). В проекта на ПОС е включен специален приоритет „Риск и изменение на климата“. Планираната подкрепа по него е в размер на около 280 млн. евро и е насочена към реализацията на мерки за: превенция и управление на риска от наводнения и засушаване; анализи на риска и прилагане на мерки за превенция и защита при процеси, свързани с движение на земни маси – свлачища, срутища, ерозии, абразии и пр., както и за повишаване на готовността на населението и капацитета на силите за реагиране в случай на наводнения, пожари и земетресения.

Приоритет по отношение на риска от наводнения, ще бъде изпълнението на мерки, идентифицирани в Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), като подкрепяните индикативни дейности се планира да обхващат създаването на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливните тераси на реките; възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на речното корито, на стари меандри, на наводняеми зони за увеличаване на водозадържането; защита на речните брегове срещу ерозия - защита на брега с габиони и др.

Към момента по Програмата се предвижда мерките за защита от наводнения да бъдат изпълнявани посредством интегрирания териториален подход.

Формулярът за провежданото проучване можете да изтеглите от прикачения файл.

Заинтересованите общини трябва да изпратят попълнен формуляр до 10 септември на електронна поща: namrb@namrb.org

Резюме на проекта на Програмата за околна среда 2021-2027, подготвено от екипа на НСОРБ, може да намерите на: https://www.namrb.org/operativna-programa-za-okolna-sreda