Проучване на НСОРБ за детското и училищно здравеопазване в България

05.05.2021

162

Детското и училищно здравеопазване е съществен елемент от системата на общинско здравеопазване в България.

По данни на НСИ към 31.12.2019 г. кметовете на общините са работодатели на 4 290 лица медицински персонал в здравните кабинети в училищата и детските градини, както и на 3 593 лица в детските ясли и яслени групи.

Съгласно действащата подзаконова нормативна уредба този медицински персонал е със силно ограничени правомощия и отговорности, без много възможности за професионално развитие и за осигуряване на промоция и превенция на здравето в детска и ученическа възраст. Същевременно, материалната база на здравните кабинети не е обновявана през последните 30 години и не предлага добри условия за осигуряване на по-добър здравен статус на децата.

НСОРБ провежда проучване за актуалната картина на детското и училищното здравеопазване към 31.12.2020 г.

Целта на проучването е да обезпечим с реални данни анализите, които подготвяме за преговорите с Министерство на здравеопазването и Министерството на финансите за бюджетните параметри на дейностите, както и за ежегодните компенсирани промени по тях. В рамките на проучването бихме искали да актуализираме базата ни с данни с допълнителна информация относно структурата и състоянието на детските ясли, градини, здравни кабинети и млечните кухни.

Надяваме се в раките на това проучване да съберем и информация и за сравнително по-новите общински ангажименти в сектор „Здравеопазване“ - здравните медиатори и здравните кабинети в социалните услуги. Събраната информация ще ни послужи и при договарянето на конкретни дейности в сектора с европейско финансиране.

Проучването е под формата на специален формуляр, който можете да изтеглите по-долу, съдържащ 6 бр. таблици, както и указания за попълването им.

Ще бъдем благодарни, ако екипите или експертите от общините, отговорни за функция „Здравеопазване“ попълнят и ни изпратят приложената таблица във формат Excel до 21 май 2021 г. на ел. поща: n.staykova@namrb.org

 

Документи

ДатаФайл
05.05.2021 Формуляр за попълване