Промяна в Условията за кандидатстване по патронажната грижа по ОП РЧР

11.02.2021

281

Със заповед от 9 –ти февруари са изменени Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” ( ОП РЧР).

Промяната е свързана с възможността  Декларацията на кандидата по Приложение I да бъде подписана освен от кмета на общината и от оправомощено от съответния Общински съвет лице.

Съответните текстове относно промяната са добавени на стр. 9 и 34 от Условията за кандидатстване. Променените документи, както и Ръководството за бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедурата, са публикувани на https://esf.bg/procedures/patronazhna-grizha/