Промени в ЗУТ обсъждаха участниците в 9-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

15.07.2021

155

Представители на общините, браншовите организации на специалистите в строителството и представители на ДНСК и Министерството на регионалното развитие и строителството обсъдиха проблеми в прилагането на действащото законодателство, свързано с устройството на територията. Дискусията се проведе в рамките на  9-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, организирана от „НСОРБ Актив“. Повече от 120 представители на общините, министърът на регионалното развитие и благоустройството - арх. Виолета Комитова, началникът на ДНСК - арх. Влади Калинов, председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново - Даниел Панов, ръководствата на Камарата на архитектите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и експерти от кабинета на МРРБ взеха участие във форума.

Последните промени в ЗУТ предизвикаха противоречива реакция сред общинските администрации, а някъде и блокираха инвестиционния процес. Обсъжданията по време на първия ден на Националната среща имаха конструктивен характер и обстойно бяха дискутирани мотивите на всички страни, така че бъдещите предложения за законови промени, с които се ангажира екипът на МРРБ, да въведат работещ механизъм. Част от проблемите са в текстовете, касаещи уличната регулация. Сериозен е и проблемът по прилагането на влезлите в сила Устройствени планове, тъй като в преобладаващата част от случаите тяхното прилагане не е обвързано с необходимия финансов ресурс както за отчуждителни процедури, така и за изграждане на предвидената публична инфраструктура и улична мрежа. На много места в страната липсват отчуждителни програми, споделиха главни архитекти, и причината за това е липсата на достатъчен финансов ресурс в общините. С обсъжданите в момента промени в ЗУТ се предлага всяка община трябва да разработи собствен икономически механизъм за реализиране на устройствените планове.

  

Сред казусите, които дискутираха експертите, бяха и нашумелите в последните месеци случаи на така наречени временни или преместваеми обекти, тяхното свързване към електропреносна и канализационна мрежа, разпределението на отговорностите между общините и дирекциите за контрол по строителството.

По провокиралата обществена тревога тема за издаването на технически паспорти на сградите, МРРБ има категорична позиция, че в условията на икономическа криза не е приемливо допълнително натоварване на собствениците на имоти. Виждането на екипа на министър Комитова е, че технически паспорти следва да бъдат издавани само, когато има инвестиционно намерение, изискващо издаване на разрешение за строеж.

Екипът на министър Комитова представи визията на ведомството за ключовите проекти, които са предложени за включване в Плана за възстановяване и устойчивост. Те са свързани с модерен подход към инвестициите в енергийна ефективност и с ефективни решения за дигитализиране на инвестиционния процес.

Съдия Галина Солакова представи практиката на ВАС по прилагането на ЗУТ и обсъди с участниците във форума конкретни практически казуси. Върховният административен съд, в рамките на проект, финансиран от ОПДУ, е изготвил  доклад за ефективността на съдебния контрол върху актовете на местната администрация, обобщаващ причините за неизпълнение на съдебни решения, с които са потвърдени или отменени административни актове и начините за тяхното преодоляване според действащото законодателство. Документът изследва и анализира производства и съдебни актове пред Върховния административен съд и административните съдилища по АПК, ЗМСМА, ЗОС, ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗООС, ЗКИР, ЗАдм, ЗГР, ЗДСл и ЗДОИ, като общи и специални закони, пряко свързани с административната дейност на органите на местното самоуправление и местната администрация. ВАС е анализирал и ефективността на съдебния контрол върху актовете на местната администрация, данните, предоставени от общините, и събраната практика на Върховния административен съд и административните съдилища за периода 2014 - 2018 г.

Сред констатираните проблеми с прилагането на действащото законодателство са и разпоредбите, които лишават главните архитекти от възможността пред съда да аргументират свои издадени актове.

Дискусиите продължават на 16.07.2021 г. с обсъждане на възможностите за подобряване на взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор, в която ще участват арх. Влади Калинов - началник на ДНСК, инж. Атанас Ангелов - председател на УС на БААИК, арх. Георги Савов - заместник-председател на УС на БААИК и инж. Стефка Славова - член на КС на БААИК.

Ще бъдат обсъждани и актуални въпроси и казуси, свързани с кадастралната осигуреност на общините и използването на данните от кадастъра за изпълнение на техните функции. За разговор със специалистите в областта на устройството на територията в Правец са инж. Даниела Петкова - началник-отдел „Кадастрална и специализирани карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ и Надежда Таранджийска - главен експерт „Нормативна уредба“ в отдел „Правен“, Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ на Агенцията по геодезия, кадастър и картография.

9-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се провежда с подкрепата на Office 1 Superstore, „Дени Лайтинг“ ЕООД и „Земелрок Щайн унд Дизайн“.